Formation Brevet B (Aide-Animateur)

Event ID: 
778
Category type: 
Category subtype: 
Target audience minimum age: 
16
Event dates: 
Saturday, 7 December, 2019 - 00:00 to Friday, 17 April, 2020 - 00:00
Status: 
Organisation: 
YCFORM
Co-Organisations: 
YCFORM
Locations: 
Mariendall / Hollenfells
Registrations: 
online
true
Descriptions: 
<p class="MsoNormal"><strong><u><span lang="FR" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; color: #ffc000; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-GB; mso-no-proof: yes;">Animateur</span></u></strong><strong><u><span lang="LB-LU" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; color: #ffc000;">&nbsp;Brevet B (Aide-Animateur)</span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="LB-LU">Hei solls du:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="LB-LU">Op mannst 16 Joer hunn</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="LB-LU">4 Formatiounsweekender maachen</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="LB-LU">1 Formatiounswoch maachen (5 Deeg)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="LB-LU">1 Kolonie maachen (8 Deeg)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">07.-08. Dezember 2019 :&nbsp;</span><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Animateur: Wat? W&eacute;i? Wou? (am Mariendall)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LB-LU">D&euml;sen Weekend kriss du en &eacute;ischten Abl&eacute;ck iwwert Young Caritas, an en Iwwerbl&eacute;ck iwwert d &lsquo;Kolonie Liewen an d &lsquo;Animateur Pflichten.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">24.-26. Januar 2020: Kolonien erliewen (am Mariendall)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LB-LU">Ugebueden gett hei een Programm, w&eacute;i an enger richteger Kolonie, eben just mat&nbsp;</span><span lang="LB-LU">Gl&auml;ichaltregen. Dat geet vum Opstoen, iwwert Iessen, Spillen, Atelieren plangen, Theater, Veill&eacute;e, An d &lsquo;Bett goen, ...</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">01.-02. Februar 2020:&nbsp;</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Spillen an anim&eacute;ieren (zu Huelmes)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LB-LU">En einfacht Spill an eng flott Aktivit&eacute;it &euml;mwandelen, dat ass net esou schw&eacute;ier. Mir weisen dir, w&eacute;i et geet.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">28.-29. M&auml;erz 2020:</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">&nbsp;Plooschteren a Bloderen (1. H&euml;llef) (am Mariendall)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LB-LU">Richteg reag&eacute;ieren ass net n&euml;mmen an der Kolonie wichteg. Hei l&eacute;iers du d&eacute;i n&eacute;ideg Gr&euml;ffer an kriss Tipps an Tricks, mat deenens du herno richteg handelen kanns.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">13.-17. Abr&euml;ll 2020:</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">&nbsp;Formatiounswoch (am Mariendall) <br /></span></strong></p> <p>An d&euml;ser Formatiounswoch geet et dr&euml;m w&eacute;i ee grouss Spiller prepar&eacute;iert, organis&eacute;iert an duerchf&eacute;iert. W&eacute;i g&euml;tt eng Owes-Animatioun ofgehal? Wourop muss een oppassen, wann ee Gruppe Spiller an Aktivit&eacute;iten fir Kanner oder Jugendlecher organis&eacute;iert?</p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">16.-17. Mai 2020:</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;"> Zousatzweekend -Kachen an Brachen (am Mariendall)<br /></span></strong></p> <p>Du hues leider en Weekend verpasst? Kee Problem andems du den Zousatzweekend mess kans du d&euml;sen nees ophuelen an kenns op deng theoretesch Stonnenunzuel.</p> <p>&nbsp;</p>
original
Prices: 
200
EUR
ACT ID: 
20FB
Participation minimal: 
15
Particpation maximal: 
20
Categories: 
jeunes
jeunes
Website: 
true
/778
Registration email: 
email
true
2019-12-01
mailto:formations@youngcaritas.lu
Registration phone: 
phone
true
2019-12-01
tel:367468
Registration online: 
true
ACT Subscription base URL: 
http://www.youngcaritas.lu/fr/events/agenda/register/id