Events

La diversité sexuelle et de genre au quotidien dans le travail avec des adolescents

Cette formation a pour but de sensibiliser les professionnels du secteur jeunesse aux questions de la diversité sexuelle et de genre, afin de faciliter leur travail quotidien dans la prise en charge des sujets LGBTI (gays, bisexuelles, trans* et intersexes). Il s’agit d’abord de mener une autoréflexion sur ses propres préjugés, pour ensuite mieux pouvoir munir le personnel éducatif d’outils pratiques qui pourront aider à mieux savoir gérer diverses situations conflictuelles en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

Nous réfléchirons ensemble sur des questions telles que :

Comment aborder une personne qui n’a pas encore fait son coming-out ?

Comment réagir face à des propos homophobes ou transphobes ?

Cette formation vise d’un côté à réduire le mal-être auquel sont confrontés les jeunes LGBTI et de l’autre côté, elle tente de renforcer les capacités du personnel socio-éducatif dans la prise en charge d’actions et d’activités inclusives.

Dans ce sens, la finalité n’est pas de relever les thématiques LGBTI comme sujet isolé, mais de pouvoir l’intégrer de façon transversale et générale dans le travail social qui touche à diverses sensibilités et qui englobe une variété de thématiques comme l’interculturalité, les questions de migrations, de croyances, de religions et de genre.

Dans ce contexte, la formation proposera également un bref aperçu sur la législation sur l'égalité de traitement (motifs de discrimination, champs d'application, moyens de faire valoir ses droits, …) etc.

Ausfluch op Spielmesse

Zu Stuttgart gett et eng MEGA Spiele Messe.

Dat ass ëmmer immens flott fir sech hei ze inspiréieren.
Dofir maachen mir een Ausfluch dohinner.
Geplangt ass Samschdes moies frei dohinner an Sonndes Owes reicht zréck

Fir Detailer zum Oflaaf ze kréien
(Transport dohinner, ggf. Iwwernueschten,
wéieng Käschten vun Young Caritas iwwerholl ginn)
wend dech direkt un mech: Nathalie@youngcaritas.lu

Hei ass och d' Ofiziell Ausschreiweung vun hinnen https://www.messe-stuttgart.de/spielemesse/

Wiichtelchersweekend

D’Wieder gëtt rëm méi kal an den éischte Schnéi fänkt u mat falen. An domat fänken och d’Wiichtelcher u sech op Chrëschtdag virzebereeden. Well d’Wiichtelcher awer nieft de Kaddoen, déi se virbereeden och ganz gäre spillen, bastelen a baken, géifen si sech driwwer freeën, wann’s du dëst Joer mat denge Kollege bei si géifs kommen. Si erwaarden dech a 40 aner kleng Wiichtelcher fir dir hiert grousst Räich ze weisen.

Kommunikation im pädagogischen Team

In der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass die Erzieherteams ein kohärentes Konzept im Umgang mit den Jugendlichen verfolgen. Die Richtlinien müssen von allen Erziehern gleichermassen berücksichtigt und umgesetzt werden. Dies erfordert eine gute Kommunikation im Team was jedoch keine Selbstverständlichkeit ist. Sprachbarrieren, unterschiedliche Präsenzzeiten, hoher Workload, sowie die Unsicherheit, ob und wie etwas angesprochen werden sollte sind typische Kommunikationshindernisse in Teams.

 

In der Formation „Kommunikation in Team“ beschäftigen sich die Teilnehmenden zum einen mit der Schaffung und Nutzung von Kommunikationsgelegenheiten in Teams. Zum anderen erlernen Sie Kommunikationstechniken, die helfen Anliegen klar und unmissverständlich zu formulieren. Die Inhalte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 

(1)   Teamversammlungen partizipativ moderieren

(2)   Feedback geben und nehmen, Kritik konstruktiv äußern und aktiv Zuhören 

(3)   Umgang mit Vielsprachigkeit

 

Der methodisch abwechslungsreiche Aufbau der Formation mit Übungen, Rollenspielen und Selbstreflexion sorgt für eine lebendige Vermittlung der Inhalte und einen leichten Transfer in die pädagogische Alltagspraxis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Bauen an Kniwwelen 1 fir de Stand op der Vakanzefoire

Et ass och méiglech, sech just fir 1 Dag anzeschreiwen

Hei maachen mir d'Preparatioun fir den Stand vun Young Caritas op der Vakanzefoire am Januar.

Mir preparéieren a baue grouss Saachen a Spiller. Och grouss Panneau'en gi gemoolt.

Viraussetzung fir kenne matzemaachen ass dass Du handwierklecht Geschéck hues.
(Sécheren Ëmgang mat Buermaschinn, See'en, Materialkunde ...)

Wenns Du dir net sécher bass, op dat eppes fir dech ass, da schreif mir nathalie@youngcaritas.

____________________________________________________
Oflaf:

Ufangs November hunn mir eng Versammlung mat de Responsabel vun der Foire.
Dann gëtt decidéiert wat Young Caritas . Also och wat mir bauen.
Als nächst siche déi Verantwortlech vum Spillmobil déi Bénévoler eraus deenen hier Fäegkeet fir dëst ze baue gebraucht ginn.
Unzuel vun de Bénévol ass begrenzt, well den Atelier net grouss ass.
Bis spéitstens Enn November ginn also Confirmatiounen bzw. Ofsoen eraus.

_____________________________________________________
Falls Du lo net konns matmaachen an awer interesséiert bass, mell dech bei mir,  ginn et och méi liicht Preparatioune wous Du kanns hëllefen.

Bauen an Kniwwelen 2 fir de Stand op der Vakanzefoire

Et ass och méiglech, sech just fir 1 Dag anzeschreiwen

Hei maachen mir d'Preparatioun fir den Stand vun Young Caritas op der Vakanzefoire am Januar.

Mir preparéieren a baue grouss Saachen a Spiller. Och grouss Panneau'en gi gemoolt.

Viraussetzung fir kenne matzemaachen ass dass Du handwierklecht Geschéck hues.
(Sécheren Ëmgang mat Buermaschinn, See'en, Materialkunde ...)

Wenns Du dir net sécher bass, op dat eppes fir dech ass, da schreif mir nathalie@youngcaritas.

____________________________________________________
Oflaf:

Ufangs November hunn mir eng Versammlung mat de Responsabel vun der Foire.
Dann gëtt decidéiert wat Young Caritas . Also och wat mir bauen.
Als nächst siche déi Verantwortlech vum Spillmobil déi Bénévoler eraus deenen hier Fäegkeet fir dëst ze baue gebraucht ginn.
Unzuel vun de Bénévol ass begrenzt, well den Atelier net grouss ass.
Bis spéitstens Enn November ginn also Confirmatiounen bzw. Ofsoen eraus.

_____________________________________________________
Falls Du lo net konns matmaachen an awer interesséiert bass, mell dech bei mir,  ginn et och méi liicht Preparatioune wous Du kanns hëllefen.

Sylvester

Déi lescht Deeg vun desem Joer si gezielt an du hues Loscht
mat Gläichaltrigen ob eng spannend Rees ze goen? Vill
opreegend Momenter, kniwweleg Aufgaben an mysteriéis
Geheimnisser erwaarden dech um Wee an dat neit Joer.
Sief dobäi an loss dech verféieren…
D’Equipe hofft ob deng Ënnerstëtzung op der grousser
Rees. Mell dech séier un!


As-tu envie de passer les derniers jours de l’année avec
tes copains dans un voyage passionnant ? Des moments
inoubliables, des énigmes à résoudre et de secrets mystérieux
t’attendent pour le nouvel an. Réserve ta place maintenant!

Wanterkolonie

D’Elfen hu fir Chrëschtdag ganz gutt a vill geschafft. Alleguerten d’Kanner op der Welt kruten hir Cadeau’en a jidderee grinst vu Freed. Éier si lo awer an de Summerschlof ginn, rufe si sech nach eng Kéier op. D’Melou ass do an de Jennes, deen ass zwar schonn ageschlof, mee ass och do. No an no ginn all d’Nimm opgeruff, bis op eemol: “Fränz? Wou ass de Fränz?” Wanns du rausfanne wëlls, wat mam Fränz geschitt ass, cool Spiller, Freedefeier a villes méi erliewe wëlls, da mell dech an den Kollege séier op der Wanterkolonie un!

Young Caritas Radio Show

Bass du Benevol bei Young Caritas? Engagéiers du dech an denger Fräizäit? Hues du Loscht Themen unzeschwätze wou dir wichteg sinn an eng Plattform ze kréie vir iwwert däin Engagement ze schwätzen? Wollts du schonn ëmmer béi de Radio? Mir siche motivéiert Jonker wou wëllen 2020 eis 4 Young Caritas Sendungen beim Radio Graffiti, d'Jugendsendungen um Radio ARA, plangen, gestalten an senden. Vir iech dorop vir ze bereede kritt dir en klenge Workshop a Punkto Radio.

Wëlls de matmaachen, da mell dech beim Nick um  charge@youngcaritas.lu

Pages