Events

Wéi, den Dreck ass nach net ganz gevreckt?

Wéi kréien ech déi Jonk drun Poubellen op Regime ze setzen 2.0?

 

Du hues un der Formatioun ‘Elo vreckt den Dreck’ deel geholl, wëlls konkret Aktioune lancéieren a stells der nach Froen? Du hues schonn deen een oder anere Projet emgesat a wëlls matt Kollegen an Experten Erfahrungen austauschen? Dann ass dësen Daag genee dee richtegen fir dech.

Zeck net deng Froen schonns am Virfeld un d‘Formatrice eran ze reechen.

 

Kaart a Kompass (weekend de base)

Als gudden Animateur hues du natierlech ëmmer Kaart & Kompass dobäi wann’s du an de Bësch gees a, fir dass dat Material net nëmme Ballast ass, weise mir dir op dësem Weekend wéi ee sech domat orientéiert a flott Expeditiounen a Spiller fir d’Kanner virbereede kann. Dass dat ganzt keng Konscht ass, kann s du op dësem WE bei ville Geleeënheeten selwer ausprobéieren.

ROBLOX, Gaming, Game Creation und VR in der Pädagogik

Computerspiele sind heute ein integraler Bestandteil der westlichen Gesellschaft.
Sie gehören bei Kindern und Jugendlichen zum Alltag. Pädagogen wollen deshalb
auf diese zurückgreifen, und sehen hier eine Möglichkeit ihre Arbeit zu bereichern.
Dieser Kurs ist eine einführung in die ROBLOX Platform,Roblox ist mehr als eine
Online-Entertainment-Plattform, es ist ein Lehrmittel, bei dem die Möglichkeiten für
Kreativität und Fantasie grenzenlos sind. Sie bietet kostenlose Software und
Lehrpläne für Schüler jeden Alters, um Informatik, digitale Bürgerkunde(digital
citizenship), Unternehmertum und mehr zu unterrichten.’ Roblox bietet ein
kostenloses All-in-One Entwicklungswerkzeug, mit demSchüler3D-Welten und
Skriptspiele erstellen und ihre Arbeit sogar online veröffentlichen können.
Kurs Inhalt: Eröffnung eines Kontos, Gestaltung des eigenen Avatars, Erforschung
verschiedener Spiele und Gestaltung und Veröffenlichung eines eigenen Spieles.
Vermittlung der Erfahrungen in der Praxis.

Modul A

Module A :

D’Aarbecht an engem Jugendhaus ass am Bildungsberäich eng ganz spezifesch. Zumols, wann een nei ufaenkt, waarden eng ganz Rëtsch Déifien. Wat ass ee Jugendhaus? Wat ass non-formal Bildung? Wat ass meng Aufgab als Erzéier? Wat ass de Bildungsoptrag? Wéi kann ech eng „gesond“ Bindung zu de Jugendlechen opbauen?

Dës Formatioun ass obligatoresch fir all Erzéier deen nei ufaenkt a muss a sengem 1. Schaffjoer absolvéiert ginn.

Folgend Themen a Schwéierpunkte gi behandelt:

§  Gesetzleche Kader

§  Loi ASFT, Règlement grand-ducal jeunesse ; Rapport national, Plan d’action … )

·         MENJE/ Gemeng/Gestionnaire

·         Wéi soll, muss a kann ech mat deene verschiddene Partner zesumme schaffen?

§  Strukturqualiteit : LOI ASFT,  Conventiounen, Plateformes, Décomptes

Prozessqualitéit: Loi Jeunesse, CAG, Journal de bord, Agents régionaux, Evaluation, Rapport Suivi

§  De Bildungsrahmenplan

§  Bildungsverständnis

§  Methoden/Charakteristiken vun non-formaler Bildung am Jugendbereich

§  Opsichend Jugendaarbecht

§  Observatioun an Dokumentatioun

§  Methodik an Didaktik

§  D‘Roll vum Pädagogog

§  Netzwierkaarbecht

§  Assoziatiounen an Organisatiounen

§  Schoulsystem

§  Hëllefstrukturen

§  Gemengen

§  International JA

Methoden :

Theorie, Gruppenaarbecht, Austausch

 

Délai d'inscription: 06/04/2020

Comprendre le stress chez les adolescents

Le stress est considéré comme l’un des fléaux de notre époque, à tel point que des adolescents connaissent des situations de burn-out. Il a envahi toutes les sphères de la société, du travail à la famille. Les adolescents stressés communiquent leur stress aux professionnels, les professionnels stressés (par des situations professionnelles ou personnelles, par manque de temps pour tout faire…) communiquent leur stress aux adolescents. Les adolescents stressent les professionnels à cause de leurs comportements (agressifs, effacés, solitaires…).  La liste est longue et le cercle vicieux difficile à briser.

Pourtant, le stress peut être bon, c’est avant tout la vie.

Objectifs de la formation :

- Comprendre le fonctionnement du stress/Différencier le bon et le mauvais stress

- Appréhender le stress des adolescents et son propre stress au quotidien

- Comprendre le rôle des émotions dans la manifestation du stress        

- Acquérir des stratégies de gestion du stress

- Développer l’attitude pédagogique face au stress qui permet d’encadrer les jeunes dans le calme et le professionnalisme.

 

 Bénéfices de cette formation :

- Mieux connaître ce qui génère du stress dans son travail, ce qui génère du stress aux adolescents afin d’échanger, travailler et collaborer efficacement.

- Vivre mieux au travail en gérant le stress efficacement, en évitant la déperdition d’énergie liée au stress

- Transmettre aux jeunes des stratégies de gestion du stress.

 

Jonk an Aal zesummen op de Oktavmäertchen

Mir machen zesummen mat den ehleren Leit aus dem Elisabeth am Park en Ausfluch op den Oktavmäertchen. Dat gëtt richteg cool! Ganz nei Erfahrungen a Bekanntschaften! Dat dierf ee net verpassen. ;) Treffpunkt ass an der Stadt am Elisabeth am Park an dann ginn mir gemeinsam dorober. Weider Infoen kommen no.

 

https://www.vdl.lu/de/besuchen/freizeit-und-unterhaltung/staedtische-maerkte/oktavmaeertchen

Plang B (weekend de base)

Haut geet et an d’Schwämm, dat ass ëmmer eng super Aktivitéit an d’Kanner freeë sech scho wéi wëll. D’Stëmmung ass super, bis mer virun der Schwämm stinn. Oh nee, d’Schwämm ass zou! A wat elo?

Leider leeft net ëmmer alles riicht an et muss een heiansdo improviséieren. Dëse Weekend soll dir weisen dass ee bei grousse Pannen, wéi enger Aktivitéit déi ausfält, awer och bei méi klenge Pannen mat ganz einfache Mëttelen kann d’Kolonie um lafen halen.

Ziel vum Weekend ass et dass du dono ëmmer e Plang B an der Täsch hues, a ganz spontan kanns eppes aus dem Aarm zauberen, ouni dofir vill ze organiséieren.

Sensibilisierung zum Thema Mobbing 2

Dës Formatioun gëtt 2020 3 mol ugebueden

 

Viele Kinder und Jugendliche leiden jeden Tag unter Situationen in denen sie belästigt oder gemobbt werden. Diese Situationen sind für die Opfer immer schwer auszuhalten. Für ErzieherInnen ist es schwierig solche „Geheimnisse“ zu enthüllen, da Belästigungen oft im Geheimen und auf subtile Art und Weise stattfinden. Einmal aufgedeckt, fällt es schwer, angepasst zu reagieren und den Leidenden zu helfen. Oft fühlt man sich nutzlos und hilflos, da es herausfordernd ist die Situation zu verbessern und nicht noch zu verschlimmern. Welche Institutionen gibt es in Luxemburg, die den Betroffenen Hilfe leisten können?

Die verschiedenen Arten von Mobbing: Definition und Erläuterung

Erklärung:

·         wesentliche Merkmale

·         Beweggründe der Täter

·         Helfer und Möglichmacher

Beschreibung:

·         Persönlichkeitsmerkmale

·         Reaktionen der von Mobbing betroffenen Kindern und Jugendlichen

Ablauf des Mobbingprozesses:

·         Verantwortung der LehrerInnen / ErzieherInnen / Eltern

·         Erklärung des Cybermobbings

Prävention und Lösungsansätze

·         Präventive Maßnahmen gegen Mobbing

·         Lösungsansätze und Begleitungen, z.B.: No Blame Approach / Zwiebel-Methode

·         Erläuterung des Klassenrates (Arbeitsmaterialen sofort verfügbar)

Praktische Arbeitsmethoden

·         Kennenlernen von didaktischem Arbeitsmaterial sowie Unterrichtsmethoden

·         Rollenübungen

 

Theorie sowie praktischer Austausch von Erfahrungen zum Thema Mobbing.

Gerne können Situationen aus dem Alltag geschildert und während den 2 Tagen bearbeitet werden.

Grouss Spiller am Bësch an an der Stad (weekend de base)

Wat kënne mer mat de Kanner haut de Mëtten maachen? Eng Aktivitéit fir d´ganz Kolonie? Iwwer de ganzen Dag? E Spill am Bësch? Wann s du der dës Froen stells an och nach wëlls wëssen wéi een esou eng Aktivitéit organiséiert da mell dech hei un. Hei kriss du d’Méiglechkeet fir selwer ze plangen an auszeprobéieren.

Dëse Weekend fänkt Freides owes un!!

Zousatzweekend Kachen an Brachen

16.-17. Mai 2020: Zousatzweekend -Kachen an Brachen

Du hues leider en Weekend verpasst? Kee Problem andems du den Zousatzweekend mess kans du dësen nees ophuelen an kenns op deng theoretesch Stonnenunzuel.

Dësen Weekend kachen mir zesummen, entdecken nei Rezepter an krin en Anbléck wéi et ass fir eng Grupp ze kachen.

Adolescents : Poser le cadre à partir du lien

Dans un souci de mener à bien le processus de co-construction du travail pédagogique avec le jeune, une des tâches essentielles du personnel éducatif est de créer un « cadre approprié permettant aux jeunes d’assimiler les processus éducatifs au sein de la maison de jeunes » (cadre de référence national, p.82)

Il s’agit d’accompagner l’adolescent sur le chemin de l’autonomie, ce qui demande aux professionnels de lui proposer un cadre d’action sécurisant, lui permettant d’agir et d’évoluer sans danger.

Le cadre et des règles, il y en a partout dans la vie d’un jeune : le sport, la vie citoyenne, la vie familiale et bien sûr les maisons de jeunes et organisation de jeunesse. Cependant, ce cadre est souvent vécu comme négatif et restrictif.

Lors de cette formation, nous allons réfléchir ensemble sur les fonctions du cadre et comment le poser à partir du lien, afin de garantir le meilleur accompagnement des jeunes dans leur projet personnel.

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Réfléchir à la notion d’autorité et de pose de cadre de façon constructive.

- Apprendre à s’affirmer dans la relation avec le jeune sans le dévaloriser.

- Apprendre à gérer les situations conflictuelles, les confrontations.

- Enrichir sa compréhension des comportements d’opposition des jeunes et leur offrir des zones de friction

 

- Mettre en place des processus de clarification sous forme de processus de négociation, dans le cadre desquels des décisions communes puissent être élaborées ou examinées par le personnel éducatif et les jeunes

Mam Nimham bei d'Indianer

Du wëlls zwee flott Deeg am Bësch verbréngen? Hues du Loscht d’Liewe vun den Indianer an hir Geschichten a Soe kennenzeléieren? Den Nimham a seng Indianer weisen dir wéi‘s du e richtegen Indianer kanns ginn! Wann‘s du Loscht hues d’Höhle vun den Indianer ze erfuerschen, ze léiere wéi ee mam Bou schéisst a villes méi, da mell dech an deng Kollege séier u fir dëse Weekend an der Natur!!

Teambuilding (weekend de spécialisation)

TEAM – Together Everyone Achieves More? Einer für alle, alle für einen? Zesumme si mer staark? Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen?

Alles nëmme blöd Spréch oder ass wierklech eppes drun, datt een zesumme méi erreecht? Fir dat erauszefanne kucke mir eis verschidde kooperativ abenteuerlech Aktivitéiten un déi e Grupp zesummewuesse loossen. Virwëtzeg a prett fir Teambuilding? Da mell dech séier bei eis un!

Erlebnispädagogik in der Hauptstadt Luxemburg

Lernen durch Erleben, soziales Miteinander in herausfordernden Situationen auf die Probe stellen – dieses pädagogische Prinzip der Erlebnispädagogik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird zumeist in der freien Natur umgesetzt.

„City Bound“ überträgt diesen Ansatz auf ein großstädtisches Umfeld. Wie aber kann Außergewöhnliches und Herausforderndes für Kinder der Großstadt in dem ihnen vertrauten Milieu hergestellt und ausgestaltet werden? Welche ungewohnten Perspektiven können sich ergeben, die Kindern und Jugendlichen ihre sozialräumliche Umwelt neu entdecken lassen?

Ziel/Inhalt

In der Fortbildung werden die Teilnehmenden selbst Aktionen ausprobieren, die für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Sie erfahren auf diese Weise, wie sich die Prinzipien der Erlebnispädagogik in der Großstadt umsetzen lassen. Methodisch wird im Wechsel von Theorie, Reflexion und Aktion gearbeitet.

 

Es sollen folgende Aktionen ausprobiert werden:

- Gestaltung eines herausfordernden „Menüs“

- Kontakte mit Personen eines unbekannten Milieus oder anderer sozialer Herkunft

- Alternative Stadtspiele

- Mr. X im System des öffentlichen Transports

- Das Auffinden von Ruheorten oder das Erkunden unbekannter Orte

 

Hinweise

Bitte mitbringen:

-        - Handy mit Kamera,

-        - bequeme und strapazierfähige Freizeitkleidung, die es erlaubt, sich in der Stadt wohl zu fühlen, die aber auch schmutzig werden darf,

-        - Trinkflasche.

 

 

 

 

 

 

La Panne Pengschten

Vakanz mat Kolleegen op der Belger Plage fir ons kleng Piraten Bei Ebbe Muschele sammelen a Kriibse fänken, d ‘Naturreservat entdecke mat senger wëller Fauna a Flora, Sandbuerge bauen, mam Go-Kart iwwert d‘Digue fueren, eng Partie Mini-Golf spillen oder en Draach klamme loossen. Dobäi nach méiglechst vill Stonne Sonn! Dat ass déi ideal Vakanz fir grouss a kleng. An wou kéint een dës Vakanz besser verbréngen ewéi op der Belger Côte. Onvergiesslech Deeg di vervollstännegt ginn duerch onse Programm mat selwer produzéierten Aktivitéite ronderëm onst Vakanzenhaus „d’Sandkaul“, dat nëmmen 200 Meter vum Mier ewech läit. Ganz besonnesch eraus ze hiewen un onsem Vakanzenhaus sinn säin Amphitheater an awer och säi Liichttuerm déi de Charme vun der „Sandkaul“ ausmaachen an onverwiesselbar sinn. Wuel fille pur… pour nos petits pirates Chercher des coquillages et crevettes à marée basse, faire des excursions dans la fantastique réserve naturelle avec sa faune et flore sauvage, bâtir des châteaux de sables, rouler en Go-kart sur la digue, une partie de Mini-Golf ou faire voler des cerfs volant. Et une bonne prise de soleil. Les vacances idéales pour grands et petits. Et ou pourrait-on vivre le mieux ces vacances qu‘à la côte belge. Tout ceci pour te garantir de vacances inoubliable Notre maison de vacances „Sandkaul“, situé à 200m de la plage, t’accueille avec son grand Amphithéâtre et son grand phare typique. Se sentir au mieux … : 

Pages