1. Juli Scouts Welcome Refugees Event

Scouting in Luxembourg ass houfreg iech op den 2. Scouts Welcome Refugees Event ze invitéieren. 

 

E Kach- a Brach, Spill- an Iess Event fir all Branchen, all Sproochen an all Goûten.

 

A gemëschte Patrullen erlieft dir e faarwege, kulinareschen Dag mat Spiller, Echangen, a vrun allem mat neie Frënn fir zesummen ze Kachen a Schmaachen.

 

Méi ewéi 18 verschidde Kachatelieren, dobaussen, dobannen, um Feier am Äerdlach, am Uewen an um Grill gëtt geschnibbelt a gebrutschelt.

 

Scouting in Luxembourg is proud to invite you to the second Scouts Welcome Refugees Event

 

A cooking and tasting event for all age groups, tastes and languages. Experience a tasty day in mixed patrols, meet new people, cook with them and try tons of food from all over the world.

 

Scouting in Luxembourg est fier de pouvoir vous inviter au 2e événement Scouts Welcome Refugees

 

Une journée pleine de goûts et de saveurs, de jeux et de nouveaux amis avec lesquels vous allez faire la cuisine et goûter des plats venant du monde entier.

 

 

Wéini/When/Quand: Sonndes/Sunday/Dimanche 1/07/2018

Wou/Where/Où: Home FNEL: 64, rte de Trèves, Luxembourg/Cents.

Programm/e:

09-10: Arrivée & Patrols

10-12: Kachen/Cooking/Cuisiner ensemble

12-15: Iessen, Spullen, a Kiermes/Taste, Wash-up and Play/Goûter, Laver et Jouer

15-16: Départ

Umeldung/Register/Régistrer:(pro/per/par Group/e!!!): -> 15.06 @ *protected email* (Mat de Nimm vun de Participante, Branche, eventuell Allergien/Régime alimentaire/ an ob d‘Kanner mussen zesummen an eng Patrull kommen/

Names of participants/Age group/allergies or special diets if applicable/and if there are children that should stay together in one patrol.

Avec nom des Participants/Branche, allergies ou régimes particuliers éventuels/et si des enfants doivent rester ensemble dans une patrouille.

Wat matbréngen/What to bring/Qu’ammener: alles wat e Scout brauch fir z’Iessen/Everything a scout needs to eat/Tout dont le scout à besoin pour manger.

 

D’Participatioun um Event ass gratis/Participation in the event is for free/La participation est gratuite.

 

All Grupp ass zoustänneg fir den Transport op de Fetschenhaff/Each group needs to organise its transport to Fetschenhaff/Chaque groupe doit organiser son transport vers le Fetschenhaff.

 

 

Creator: