30.08.2018 – Pink Gents @ Art-Deco au Luxembourg @ MNHA

http://www.mnha.lu/fr/A-venir/Art-deco-au-Luxembourg

Hi Pink Gents and friends!

(ENG)  We are having our first big art-excursion! 

Join us on our special and exclusive guided tour through the MNHA (Musée National d’Histoire et d’Art). 

Meeting-point at 5:50 in front of the museum (Marché-aux-Poissons L- 2345 Luxembourg).

The tour will start at 6pm with a short welcome note and presentation from our Pink Gentleman Joaquin!

The entry is free!

Don’t miss it and invite your friends!

– In Pink Gents manner ‘Drinks and Dinner’ is a closing possibility of the event after 8pm –

(LUX) Mir hunn eis éischt grouss Konscht-Excursioun!

Kommt mat eis op eng speziell an exklusive Visite-Guidée duerch den MNHA (Musée National d’Histoire et d’Art).

Treffpunkt ass um 17:50 virum Musée (Marché-aux-Poissons L-2345 Luxembourg).

D’Visitt fänkt um 6 Auer un mat enger kuerzer Begréissung an Presentatioun vu eisem Pink Gentleman Joaquin!

D’Entrée ass fräi!

Verpass et net a luet Deng Frënn an!

– An Pink-Gents-Manéier ass ‘Drinks and Dinner’ ëmmer e méiglechen Schluss vum Owend no 8 Auer – 

(FR) Nous avons notre première grande excursion d’art!

Rejoignez notre visite guidée spéciale et exclusive à travers le MNHA (Musée National d’Histoire et d’Art).

Rendez-vous à 17h50 devant le musée (Marché-aux-Poissons L-2345 Luxembourg).

La visite débutera à 18h avec une courte note de bienvenue et une présentation de notre Pink Gentleman Joaquin!

L’entrée est gratuite!

Ne manquez pas et invitez vos amis!

– À la manière des Pink Gents ‘Drinks and Dinner’ est une possibilité de clôture de l’événement après 20h –

(DE) Wir haben unseren ersten großen Kunstausflug!

Begleiten Sie uns auf unserer speziellen und exklusiven Führung durch das MNHA (Musée National d’Histoire et d’Art).

Treffpunkt um 17:50 Uhr vor dem Museum (Marché-aux-Poissons L-2345 Luxemburg).

Die Tour beginnt um 18 Uhr mit einem kurzen Willkommensgruß und einer Präsentation von unserem Pink Gentleman Joaquin!

Der Eintritt ist frei!

Verpass es nicht und lade Deine Freunde ein!

– In Pink-Gents-Art ist „Drinks and Dinner“ eine abschließende Möglichkeit der Veranstaltung nach 20:00 Uhr –