Ce n’est qu’un aurevoir Chef-Scout

Ronn 1000 Guiden a Scouten vun den LGS an der FNEL hunn haut de Moien um Stäremarsch deelgeholl an zesummen eng “Châine des adieux” forméiert. Vill Guiden a Scoute stoungen och herno nach Spaléier fir dem Chefscout esou déi lescht Éier ze erweisen.

“Mir mussen ausernaner goen, ons Zäit, déi ass erëm, looss d’Hierzer héich eemol schloen, a sangt mat voller Stëmm

Ce n’est qu’un au revoir Chefscout, ce n’est qu’un au revoir, oui nous nous reverrons Chefscout, ce n’est qu’un au revoir

Aux scouts unis par cette chaîne, autour des mêmes feux, aux scouts unis par cette chaîne, nous faisons point d’adieux”

© Lëtzebuerger Guiden a Scouten / Claude Pirsch & Jules Foxius

Creator: