D’Verspriechen bei den LGS – Eng Propose

Léif Cheftainen a Chef, den Aarbechtsgrupp Verspriechen huet am Laf vum leschte Joer op Basis vun den Diskussioune vum Kongress 2018 un engem neie Verspriechenstext geschafft.

Dir hat elo schonn ob verschiddene Plazen d’Méiglechkeet mat eis zesummen ze diskutéieren. Dëse proposéierten Text ass d’Resultat vun dësen Diskussiounen. Aktuell Kommentaren zu dëser Propose ginn et am Dokument D’Verspriechen bei den LGS – weiderféierend Erklärungen vum 20.06.2019.

Ech verspriechen,

Verantwortung vis-à-vis vu mir,

menge Matmënschen a menger Ëmwelt ze iwwerhuelen,

meng perséinlech Spiritualitéit weider ze entwéckelen

an nom Guiden- a Scoutsgesetz ze liewen.

Mir wären dofir frou wann dir am Kader vun äre Verspriechensfeiere bereet wäert dësen Text zesumme mat de Kanner a Jugendlechen auszeprobéieren. 

Äre Feedback ass eis wichteg fir dass dat proposéiert Versprieche virun enger Statutenännerung nach no äre Virstellunge kann ugepasst ginn. 

Dëse Feedback ënnerstëtzt eis och dora fir am Kader vun de Branchemethoden dëse méiglechen Text un déi jeeweileg Alterskategorien unzepassen.

Mir freeën eis iwwert är Réckmeldunge bis spéitstens den 22. September um Chefdag.

Flyer – D’Verspriechen bei den LGS – ENG PROPOSE

 

Creator: