EJ2020: 1. Newsletter

 

[LU]

Léif Guiden a Scouten,

Geschwënn ass et nees esou wäit : WOSM a WAGGGS invitéieren op den Europäeschen Jamboree organiséiert vu Polen. An dëser Newsletter fannt dir all wichteg Informatiounen iwwert den Jamboree selwer a wéi dir iech umellen kennt fir dësen eemolege Camp zesumme mam Lëtzebuerger Contingent ze erliewen.

Hei déi éischt Newslettere vum Letzebuerger Contingent :

Newsletter Nr.1 (LU)

Fir wéider Froen schéck eng mail op *protected email* an maach eng Visit op hire Site: https://ej2020.sil.lu/

Facebook : https://www.facebook.com/ej2020lu/

[FR]

Chers guides et scouts,

Le Jamboree Européen organisé par la Pologne approche à grands pas. Dans ce premier communiqué vous trouvez des informations sur le jamboree-même ainsi que sur les modalités d’inscription pour vivre cette expérience unique ensemble avec le contingent luxembourgeois.

Voici le premier bulletin d’informations du contingent luxembourgeois:

Newsletter Nr.1 (FR)

En cas de questions envoie ton mail à *protected email* et visite leur site: https://ej2020.sil.lu/

Facebook : https://www.facebook.com/ej2020lu/

Creator: