Eng méi schnell konsularesch Hëllef bei engem Problem am Ausland?

Eng Aschreiwung am registre central d’enregistrement de personnes physiques voyageant ou résidant à l’étranger soll hëllefen am Noutfall am Ausland méi séier konsularesch Hëllef ze erhalen. Leider ass de Register zu Lëtzebuerg awer nach net wierklech bekannt. Mir hunn beim responsabele Minister nogefrot, wéi vill Léit bis elo vun der Offer gebrauch gemaach hunn, a wéi an Zukunft besser ob dës Méiglechkeet opmierksam gemaach wäert ginn.

Am Folgende fannt dir den Text zu eiser Fro:

Am Aktivitéitsrapport vun 2018 beschreift den Ausseministère de registre central d’enregistrement de personnes physiques voyageant ou résidant à l’étranger, deen et Lëtzebuerger erlaabt, sech beim Ausseministère ze registréieren, wann se sech temporär an d’Ausland beginn oder awer och ganz do liewen. D’Registréierung soll dozou bäidroen, dass ageschriwwe Persounen, falls se am Ausland an eng Noutsituatioun komme sollten, méi schnell konsularesch Hëllef kréie kennen. Leider ass den aktuelle Succès vum Register awer éischter mitigéiert, well déi nei Offer nach net bekannt genuch ass, obwuel et schonn eng Réi Promotiounsmesurë gouf, déi och am Rapport genannt ginn. An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

Wéi vill Persounen hunn bis elo vun der Offer vum Ministère gebrauch gemaach an sech am registre central d’enregistrement de personnes physiques voyageant ou résidant à l’étranger ageschriwwen? Firwat gouf entscheet, dass just bei neie Passufroe Werbung fir dëse Register gemaach soll ginn? Bei wéi vill Ufroe fir en neie Pass gouf ob dësem Wee Reklamm gemaach an e Flyer fir den neie Register bäigeluecht? Wéi vill Passverlängerunge goufen an der selwechter Zäit gemaach? Gëtt et en Aktiounsplang fir de Register méi bekannt ze maachen, fir Lëtzebuerger am Noutfall am Ausland nach besser hëllefen ze kënnen?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député

PDF-Versioun vun der FroHerunterladen

Creator: