Ethesch Problemer bei Algorithmen?

An dësem Podcast gi mir den etheschen Problemer, déi Algorithmen hu kënnen, op de Grond. De ganzen Text gëtt nach nogeliwwert, mir bieden iech Gedold ze hunn. Als Audio-Datei ass den integralen Text verfügbar.

Creator: 
Image: