Formatioun „Déi jugendlech Flüchtlingen – D’Erausfuerderunge fir dat edukatiivt Personal aus dem Jugendsecteur“

Aus Aktualitéitsgrënn bitt den SNJ eng Formatioun un

„Déi jugendlech Flüchtlingen – D’Erausfuerderunge fir dat edukatiivt Personal aus dem Jugendsecteur“

Den 10. an 11. November 2015 jeweils vun 9h00 bis 15h30 am grousse Sall bei de

FNEL Scouten
61A, rue de Trèves
L-2630 Luxembourg

Weider Infos fannt daer hei: http://www.enfancejeunesse.lu/node/7960

Aschreiwungen mat der Fiche d’inscription un d‘Madame Jennifer RESCH  mailen op formationcontinue@snj.lu

Deadline: 6. November 2015

 

The post Formatioun „Déi jugendlech Flüchtlingen – D’Erausfuerderunge fir dat edukatiivt Personal aus dem Jugendsecteur“ appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: