Freelance gesicht!

Mell dech fir d'Freelance Formatiounen bei eis un! Mir freen eis op dech!

Du wëlls méi gewuer ginn iwwert eis Freelance Aktivitéiten?

Da läuschter eran an d'Interviews déi mir um Radio ARA an um Eldoradio ginn hunn: 

Interview um Radio ARA Interview um Eldoradio

 Oder lies en Artikel am Lëtzebuerger Journal vum 24. November.

Creator: