Grad elo: Respekt an Toleranz

Friemenhaass an Diskriminatioun fannen, och hei zu Lëtzebuerg, ëmmer méi Zoustëmmung. D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten liewen zënter 100 Joer d’Wäerter vu Respekt an Toleranz a vermëttelen dës u Kanner a Jonker. Eis Membere gi virbereet aktiv un der Weiderentwécklung vun der Gesellschaft matzeschaffen, a sech fir eng Gesellschaft anzesetzen, wou keng Ausgrenzung toleréiert gëtt.

Mir kënnen a wëllen dës Stëmmen, déi géint eis Wäerter ginn, net onbeäntwert loossen. Als Guide/Scout engagéiere mir eis Verantwortung ze iwwerhuele fir sou an enger solidarescher Gesellschaft, an där all Mënsch gläichberechtegt ass, kënnen ze liewen.

Fir e kloert Zeechen ze setzen hu mir am Kader vun eisem Chefdag am September d’Aktioun «Paddel däi Kanu géint de Rietsstroum» op de soziale Medie lancéiert. Als gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg ass et eis wichteg, datt eis Memberen dës Wäerter vu Respekt an Toleranz héich halen.

#PaddeldäiKanugéintdeRietsstroum

Fir d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Yves Marchi                                                                     Anouk Galassi
Commissaire général adjoint                                               Commissaire générale

Communiqué de presse Meng Profilfoto op Facebook änneren

Creator: