Informatiounsséance iwwer schoulesch a berufflech Orientatioun am JUMO zu Monnerech de 27. Mäerz 2018

Fir Jonker déi Froen zu hirem zukünftegen schouleschen an/oder berufflechen Wee hunn oder sech iwwer schoulesch Orientatioun (eng Leier, schouleschen System, asw.) oder einfach hir Méiglechkeeten informéiere wëllen, organiséiert d’Jugendhaus Monnerech en Info-Nomëtteg:

Dënschdeg, den 27. Mäerz vu 16:30 bis 19:30.

Fannt hei déi détailléiert Ausschreiwung dozou: Infoseance JUMO

The post Informatiounsséance iwwer schoulesch a berufflech Orientatioun am JUMO zu Monnerech de 27. Mäerz 2018 appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: 
Image: