Internetsäiten an Apps méi zougänglech gestalten

D’Piraten hunn dem Minister fir Kommunikatioun a Medien eng parlamentaresch Fro iwwer d’Gestaltung vun den Internetsäiten an Apps gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

De Gesetzesprojet 7351, deen ob eng EU-Direktiv zeréck geet an eigentlech bis den 23. September 2018 schonn hätt missten ëmgesat ginn, gesäit fir, ëffentlech Internetsäiten an Apps méi zougänglech ze gestalten, soudass och Leit mat engem Handicap besser op de Contenu vun dëse Medie sollen zougräife kennen. Am Artikel 3 (1) vum Projet heescht et: “La présente loi s’applique à tous les sites Internet et à toutes les applications mobiles des organismes du secteur public”. Den Artikel 3 (2) an (3) schränkt des Ausso duerch d’Nenne vun Exceptiounen e wéineg an, mee néierens am Projet de loi – weder an der fiche financière, nach am Text selwer – geet d’Regierung konkret drop an, wéi vill Siten an Apps vun engem solche Gesetz betraff wäerte sinn. Och d’Chambre des fonctionnaires et employés publics weist an hirem Avis drop hin, datt am Exposé des motifs vum Projet 7351 eng duerchaus large Interpretatioun ugefouert gëtt, well do heescht et: “l’expression ‘organismes du secteur public’ est à interpréter au sens large, c’est-à-dire l’État central, les communes, les établissements publics ainsi que, en ce qui concerne les fonctions administratives essentielles en ligne, les établissements scolaires et les crèches”. Well gewosst ass, datt Internetsäiten net gratis nei erstallt kënne ginn, wär et wichteg ze wëssen, wéi eng Reechwäit d’Gesetz, wat mat dësem Projet envisagéiert gëtt, konkret wäert un.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

Kann de Minister eis eng Lëscht vun den Internetsäiten an Apps, déi ënnert dëst Gesetz falen wäerten, zesumme mat Informatiounen zum Datum vun hirer Publikatioun ginn?Wéi vill vun de betraffenen Internetsäiten an Apps sinn aktuell net konform mat de Viraussetzungen, déi de Projet 7351 enthält?Schléisst de Minister aus, datt d’Ännerungen, déi bei dëse Siten an Apps néideg wäerte sinn, zousätzlech Käschte verursachen wäerten – esou, wéi d’Fiche financière et undeit? Wa jo, wéi eng Projete mussen no hanne gestallt ginn, fir dëst Ziel, keng weider Käschten ze generéieren, z’areechen? Wann nee, op wéi vill schätzt de Minister den Opwand?Ass de Minister net der Meenung, datt aner Contenue vu Siten, wéi déi vu Schoulen a Crèchen z. B., och fir all Mënschen accessibel misste sinn, onofhängeg dovun ob se administrativ sinn?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

PDF-Versioun vun der FroHerunterladen

Creator: