Kongress 2018 zu Réimech

E Mëttwoch, de 19. September 2018 hu sech eng 200 Cheftainen a Chef zu Réimech fir de Verbandskongress 2018 vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) zesumme fonnt. De Kongress stoung ganz ënnert de Projeten, déi dëst Joer vum neien Team, dem Anouk Galassi, Commissaire générale an dem Yves Marchi, Commissaire général adjoint, weidergefouert, respektiv nei op de Wee bruecht gi sinn. En ganzt wichtegt Thema war eng Statutenännerung, déi de Verspriechenstext vun de LGS sollt änneren. Donieft ass och eng wichteg Resolutioun gestëmmt ginn, déi de Verband opfuerdert zu de Wäerter vun de LGS Stellung ze huelen, och am Hibléck vun de Wahle vum 14. Oktober.

De Verbandskongress huet mat engem Zitat ugefaangen: „Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns“. D’Anouk Galassi, Commisaire generale, seet dozou:”Jiddereen hei bannen huet och dëst Joer nees nei Erfarunge gemaach an dës hunn all
Eenzele vun eis zu deem gemaach wien mir haut sinn.”

Vill nei Projeten

Niewent enger ganzer Réi u Projeten, déi natierlech vum Team dëst Joer weider gefouert oder ofgeschloss gi sinn, sinn d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten och vill nei Projeten ugaangen. Lëtzebuerg ass e multikulturellt an internationaalt Land, d’LGS schaffen dofir drun, dass d’Projeten am Verband a méi Sprooche gemaach ginn. Dëst wäert sech zum Beispill an de nächsten Editioune vum Platte Knuet widderspigelen. De Platte Knuet ass d’Zeitung vun de LGS, déi 3 mol am Joer un d’Membere verschéckt gëtt an an där vill flott Artikelen iwwer d’Guiden- a Scoutsliewen ze fanne sinn. Fir Sujeten, wéi de Congé Jeunesse, dee fir déi vill Fräiwëlleg vun de LGS immens wichteg ass, ass och den Dialog mam Minister Claude Meisch gesicht ginn.

Projete fir 2019

2019 stinn natierlech d’Weiderféierung vum RAP (Renewed approach to program) an d’Zesummenaarbecht mam SIL (Scouting in Luxembourg) weider ganz uewen op der Prioritéitelëscht. Et ginn awer 2019 och zwee wichteg Projeten di fir d’LGS net zum Alldag gehéieren. Éischtens feieren d’LGS 2019 hier 100 Joer. Fir di 100 Joer ze feiere wäerten eng ganz Réi Aktivitéiten um Programm stoen. Den zweete grousse Projet un deem 2019 wäert geschafft ginn ass, dass d’LGS sech wëllen eng nei visuell Identitéit ginn. Méi gëtt awer nach net am Virfeld verroden.

Statutenännerung

Nodeems d’LGS 2015 um Ausseruerdentleche Kongress zu Sandweiler decidéiert hunn pluralistesch mat chrëschtleche Wuerzelen ze ginn, ass en vue vun der Statutenännerung vum Comité e neie Verspriechenstext proposéiert ginn, iwwer deen op dësem Verbandskongress ofgestëmmt ginn ass.

Nodeems eng Propositioun vum Comité am Virfeld ausgeschafft ginn ass an dorops hin 4 Amendementer proposéiert gi sinn, ass et um Kongress vun de LGS net zu enger 2/3 Majoritéit fir ee vun de proposéierten Texter komm. De Comité vun de LGS wäert an de nächste Wochen a Méint weider den Dialog mat de Guiden a Scoute sichen a weider um Projet vum Verspriechenstext schaffen.

Resolutioun

D’Gillwell Ekipp huet eng Propose zum Thema vun de politesche Stellungname vun de LGS ausgeschafft. Am Prinzip sinn d’LGS politesch neutral, mee dës Resolutioun ass mam But, vum Kongress ugeholl ginn, dass d’LGS sollen zu politeschen Themen, wéi Friemenhaass, Ënnerdréckung an Ongerechtegkeet Stellung huelen.

Communique de presse

Creator: