Kongress vum 16. Oktober zu Zolwer

De 16. Oktober huet de Grupp Saint Paul vu Bieles am Kader vun hirem 75 järege Bestoen op de Kongress am Artikuss zu Zolwer invitéiert.

LGS_191016_Kongress_001LGS_191016_Kongress_002LGS_191016_Kongress_003LGS_191016_Kongress_004LGS_191016_Kongress_005LGS_191016_Kongress_006LGS_191016_Kongress_007LGS_191016_Kongress_008LGS_191016_Kongress_009LGS_191016_Kongress_010LGS_191016_Kongress_011LGS_191016_Kongress_012LGS_191016_Kongress_013LGS_191016_Kongress_014LGS_191016_Kongress_015LGS_191016_Kongress_016LGS_191016_Kongress_017LGS_191016_Kongress_018LGS_191016_Kongress_019LGS_191016_Kongress_020LGS_191016_Kongress_021LGS_191016_Kongress_022LGS_191016_Kongress_023LGS_191016_Kongress_024LGS_191016_Kongress_025LGS_191016_Kongress_026LGS_191016_Kongress_027LGS_191016_Kongress_028LGS_191016_Kongress_029LGS_191016_Kongress_030LGS_191016_Kongress_031LGS_191016_Kongress_032LGS_191016_Kongress_033LGS_191016_Kongress_034LGS_191016_Kongress_035LGS_191016_Kongress_036LGS_191016_Kongress_037LGS_191016_Kongress_038LGS_191016_Kongress_039LGS_191016_Kongress_040LGS_191016_Kongress_041LGS_191016_Kongress_042LGS_191016_Kongress_043LGS_191016_Kongress_044LGS_191016_Kongress_045LGS_191016_Kongress_046LGS_191016_Kongress_047LGS_191016_Kongress_048LGS_191016_Kongress_049LGS_191016_Kongress_050LGS_191016_Kongress_051LGS_191016_Kongress_052LGS_191016_Kongress_053LGS_191016_Kongress_054LGS_191016_Kongress_055LGS_191016_Kongress_056LGS_191016_Kongress_057LGS_191016_Kongress_058LGS_191016_Kongress_059LGS_191016_Kongress_060LGS_191016_Kongress_061LGS_191016_Kongress_062LGS_191016_Kongress_063LGS_191016_Kongress_064LGS_191016_Kongress_065LGS_191016_Kongress_066LGS_191016_Kongress_067LGS_191016_Kongress_068LGS_191016_Kongress_069LGS_191016_Kongress_070LGS_191016_Kongress_071LGS_191016_Kongress_072LGS_191016_Kongress_073LGS_191016_Kongress_074LGS_191016_Kongress_075LGS_191016_Kongress_076LGS_191016_Kongress_077LGS_191016_Kongress_078LGS_191016_Kongress_079LGS_191016_Kongress_080LGS_191016_Kongress_081LGS_191016_Kongress_082LGS_191016_Kongress_083LGS_191016_Kongress_084LGS_191016_Kongress_085LGS_191016_Kongress_086
Creator: