Neie Projet ab Januar 2016: Outreach Youth Work – Maisons des jeunes

Fir dëse flotte Kooperatiounsprojet “Outreach  Youth Work – Maisons des jeunes”: Projetsbeschreiwung FSE ass d’EGMJ am Gaangen, MataarbechterInnen ze sichen.

Konkret gëtt ee Coordinateur / eng Coordinatrice gesicht, deen / déi ee Master a Science sociale oder humaine huet. Weiderhin gi 5 “Chargé(e)s de Mission éducatif” gesicht, déi e Bachelor hunn, resp. Educateur / Educatrice gradué(e) sinn. Ëm Kandidaturen bis Mëtt Dezember gëtt gebieden!

Zil ass et, ausgoend vum jeweilege Jugendhaus an enger spezifescher Gemeng (haaptsächlech am Süden an am Zentrum), Jonker opzesichen, déi aktuell net an der Schoul respektiv a Beschäftegung sinn. Dëse Jonke soll d’Offer gemaach ginn, sech hiren Talenter a Ressource bewoosst ze ginn a si dobäi ze ënnerstëtzen, nees a Beschäftegung ze kommen.

Besonnesch un dësem Projet ass de grousse Réseau vu Partenariat: Service Jeunesse vum Educatiounsministère, Aarbechtsministère, ADEM, ALJ, SNJ, Gemengen, Jugendhaiser, Formatiounsservicer…. D’Universitéit wäert bei enger permanenter Evalutatiounsdémarche ënnerstëtzen.

De Projet gëtt vum “Fonds social européen” am Zäitraum vum 1.1.2016 bis 31.12.2017 finanzéiert.

Anzeige

The post Neie Projet ab Januar 2016: Outreach Youth Work – Maisons des jeunes appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: