PR Aktioun Rentrée 2018/2019

Léif Cheftainen, léif Chef,

mir plangen am September eng kleng Campagne fir d’ Rentrée vum Guiden- a Scoutsjoer 2018/19 a wëllen dobäi virun allem Reklamm fir nei Membere maachen.

An deem Kader maache mir eng Internetsäit, wou nei Membere schnell Infoen zu de verschiddene Gruppen an den éischte Versammlunge kënne kréien.

Mir géifen iech dofir froe fir bis spéitstens den 5. September:

– am Membersfichier d’Donnéeë vun den Haaptkontaktpersounen sou wéi d’Auerzäite vun de Versammlungen ze aktualiséieren (op https://lgs.lu/gruppen/ kënnt der schnell den aktuelle Stand kucken)

– eis per Mail *protected email* den Datum vun ären éischte Versammlunge matzedeelen an eis Infoen/Plakater vun eventuellen “Schnupper”-Versammlungen oder Portes-Ouverten ranzeschécken.

Merci fir Äre Feedback

Lenks Patt

PR Ekipp

 

 

Chères cheftaines, chers chefs,

pour la rentrée 2018/19 nous lancerons une campagne publicitaire afin de recruter de nouveaux membres.

Dans ce contexte nous publierons un site web, qui permet aux nouveaux membres de trouver facilement les informations concernant les différents groupes et les dates des premières réunions.

Nous vous demandons de bien vouloir jusqu’au 5. septembre:

– actualiser dans le fichier membre les données des personnes de contact et les horaires des réunions (sous https://lgs.lu/gruppen/ vous pouvez trouver les données actuelles)

– nous envoyer par mail *protected email* les dates de vos premières réunions et les infos/affiches de portes-ouvertes éventuelles

Merci pour votre feedback

Salutations guides et scoutes

Equipe PR

 

Creator: