Projet vun de Jugendhaiser vun Inter-Actions: “Remembering Holocaust”

Fannt an der Annexe Infos iwwer de Projet “Remembering Holocaust” vun Inter-Actions. Alleguerten d’Jugendhaiser uechtert Land sinn häerzlech invitéiert, fir sech un den zuelräiche Programmpunkten ze bedeelegen.

Remembering Holocaust Klestadt

The post Projet vun de Jugendhaiser vun Inter-Actions: “Remembering Holocaust” appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: 
Image: