Ried vum Historiker Här Roger Seimetz, gehaale beim 25. Gebuertsdag vun der EGMJ