Seminaire-Dokumentatioun: Interkulturelle Vielfalt / Mädchenarbeit vum Dezember 2017

Am Kader vun der “Orange Week” hunn den AK Meederchersaarbecht zesumme mat der EGMJ an dem MEGA de Seminaire “Interkulturelle Vielfalt / Mädchenarbeit” am Dezember 2017 organiséiert.

Fannt hei de Link fir d’Dokumentatioun (Powerpointpräsentatioun) vun der Referentin Madame Helene De Wolf:

Interkulturelle Vielfalt Luxemburg 23.11.2017. für TeilnehmerInnen zusammenfassung

Einladung interkulturelle Vielfalt – Orange Week (PDF)

The post Seminaire-Dokumentatioun: Interkulturelle Vielfalt / Mädchenarbeit vum Dezember 2017 appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: 
Image: