Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Schulung “Travailleur désigné” vum CSST zu Iechternach: 20. & 21.6.2017 an däitscher Sprooch

Sicherheitsbeauftragte/r Gruppe A

Jeder Arbeitgeber MUSS eine/n Sicherheitsbeauftragte/n in der Firma haben!

Diese Schulung richtet sich an Firmen zwischen 1 und 15 Angestellten.

Die Schulung geht über mindestens 12 Stunden, verteilt auf 2x 6 Stunden!

In diesem Fall, kann der Arbeitgeber selbst die Schulung belegen und die Mission der/des Sicherheitsbeauftragten in seiner Firma durchführen.
Für zusätzliche Informationen steht CSST gerne zur Verfügung.

Afterwork “Bienvenue sur EPALE”: 16 mars 2017 de 17:30 à 19:30

Connaissez-vous EPALE, la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe ? Véritable plateforme “Ressources” en matière de formation des adultes, vous y trouvez de l’inspiration pour votre pratique professionnelle, du matériel didactique ou encore des partenaires potentiels pour des projets nationaux ou européens. L’INFPC soutient la structure nationale de support EPALE Luxembourg dans ses actions.

Save the date: Séminaire fir d’JugendaarbechterInnen den 18. Mee 2017

Organiséiert duerch de Service Jeunesse vum MENJE gemeinsam mat der EGMJ (Outreach Youth Work – Maisons des Jeunes) fënnt den 18. Mee 2017 de ganzen Dag ee Séminaire spezifesch fir Jugendhaus-MataarbechterInne statt:
“Jonker duerch e Verännerungsprozess begleeden – Wou fänkt d’Transitioun un a wou hält se op”

Invitatioun vun der Jugendstuff Munneref: E-Darts-Turnéier den 18.3.2017 ab 14 Auer

Déi Jonk an d’Educateuren vun der Jugendstuff Munneref invitéieren alleguerten d’Jugendhaiser uechtert Land op hiren E-Darts-Turnéier. Fannt hei méi Info vun hinnen dozou a mir wënschen scho mol vill Spaass:

Hey Folk’s!

Info fir d’Jugendhaiser vun INFOPLA

Am Kader vun enger Versammlung tëschent EGMJ an INFOPLA ass den neie Flyer mat den Offeren vum Service technique INFOPLA vum Här Romain BECKER (Direktioun) an dem Här Georg REINHARDT (Service Sécurité) virgestallt ginn.

INFOPLA bitt de Jugendhaiser folgend Offeren un an hire Service ass komplett GRATIS:

Réckbléck Assemblée Générale vun der Babylonia-Jugendhaus ASBL vum 17.2.2017

A Präsenz vun der ganzer ASBL, de Vertrieder vun de 4 Partnergemengen (Bous, Remich, Schengen a Stadtbredimus) an dem neien Team vum Jugendhaus huet gëschter d’Assemblée Générale vun der Babylonia-Jugendhaus ASBL stattfond. Et konnt en turbulent Joer 2016 ofgeschloss ginn, mat Ausbléck op ee flotten an ofwiesslungsräiche Programm fir 2017. D’EGMJ wënscht alles Guddes!

D’EGMJ begréisst den neie Mataarbechter Mathieu Linden am Projet “Outreach Youth Work”

Säit 1. Februar schafft de Mathieu Linden als “Chargé de mission éducative” (CME) am Kader vum Outreach Youth Work zu Diddeléng. Hien ass Nofolger vum Stéphanie Martini, wat als éischt Projetsmataarbechterin säit Mäerz 2016 zu Diddeléng de Projet lancéiert huet. D’EGMJ begréisst de Mathieu am Team vun de MataarbechterInnen a wënscht him alles Guddes!

Hei dem Mathieu seng perséinlech Virstellung:

Bonjour alleguerten,

Pages