Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Journées intersexes : Santé, Education et Droits humains Intersex – Tagung : Gesundheit, Erziehung und Menschenrechte

Intersex & Transgender Luxembourg asbl, de Planning Familial, d’Association Luxembourgeoise des Pédagogues Curatifs an d’Initiativ Liewensufank

organiséieren den 20. an 21. Mäerz 2017 an der Abbaye Neumünster verschidde Veranstaltungen am Kader vun de Journées intersexes.

Fannt hei déi détailléiert Ausschreiwung: Journées intersexes_20.21 03 2017_STD_papier A4

Artikel zu Extremismusprävention und offener Jugendarbeit von Werner PRINZJAKOWITSCH

Werner PRINZJAKOWITSCH von unserer Partnerorganisation, dem Verein Wiener Jugendzentren e.V., hat für die erste Ausgabe des “International Journal of Open Youthwork” einen Artikel zu Radikalisierungs- und Extremismusprävention im Hinblick auf offene Jugendarbeit verfasst.

Link zum Journal:

http://www.newman.ac.uk/research-centres/4802/international-journal-of-open-youth-work

Link zum Artikel:

Café criminologique 2017 zu Monnerëch

D’Association Luxembourgeoise de Criminologie organiséiert an Zesummenaarbecht mat der Monnerëcher Jugendkommissioun en Café Criminologique iwwert de Casier Judiciaire.

D’Veranstaltung fënnt den 8. Februar um 19:00 am “Centre Senior A Bosselesch” statt. D’Participatioun ass gratis.

Fannt hei déi genee Ausschreiwung: café criminologique 2017

Fachtag „Sexuelle Vielfalt in der Kinder- und Jugendarbeit!” – 26.01.2017 von 9 bis 13:00

Der “AK Meederchersaarbecht” und das LTPES in Mersch laden zu einem Fachtag zur sexuellen Vielfalt in der Kinder- und Jugendarbeit ein. Um Anmeldung wird bis zum 23.1. gebeten, per E-Mail an info@ak-meedercher.lu (Miria Gavilli, Tel: 33 16 41).

Im Folgenden die konkrete Ausschreibung:

Pages