Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

D’EGMJ sicht ab direkt ee “Chargé de mission éducative” (CME) m/w fir de Projet “Outreach Youth Work – Maisons des Jeunes”

Fannt hei d’Annonce fir de Posten vum CME zu Péiteng, deen aktuell nach vun eiser Mataarbechterin Sandy Roben besaat ass.

Mir sichen esou schnell wéi méiglech een Nofolger oder eng Nofolgerin am Kader vun engem CDD-Kontrakt bis 31/12/2017, et besteet d’Méiglechkeet, nach vun der Madame Sandy Roben selwer ageschafft ze ginn.

Mir freeën eis op Kandidaturen vu qualifizéierte Jugend- a Sozialaarbechter/innen, am Idealfall mat Erfaarung an der opsichender Jugendaarbecht.

Impressiounen “Praxis- und Kontakttag der Universität Luxemburg” vum 22.10.2016

Gemeinsam mam PIJ-Esch haat d’EGMJ ee Stand um Praxis- und Kontakttag fir de Jugend(informatiouns-)aarbechts-Sekteur ze vertrieden an de Studentinnen a Studenten vun de Sozial- an Erzéiungswëssenschaften hir Froen ze beäntwerten.

Réckbléck “Jugenddësch” vum 24.10.2016 iwwer d’Entwécklungen am Kader vun der Jugendgarantie

Hei e puer Impressiounen vum Jugenddësch, deem am Kader vum strukturéierten Dialog zwëschen Aarbechtsministère an Educatiounsministère, a Präsenz vun de Ministeren, mat de Jugendorganisatiounen stattfond huet.

Méi dozou fënnt een op: www.dialog.lu

NEWS vun der Porte-ouverte vun de Jugendhaiser: SAMSCHDEG, 22. Oktober 2016 & MERCIIIII

D’EGMJ zesumme mat der Graffiti asbl informéieren, dass de Mëtteg tëschend 14-15h am Programm vun Graffiti, de Jugendsendungen um Radio ARA, op 102,9 & 105,2 eng speziell Emissioun zu der Porte Ouverte dësen Samschdeg leeft.

Gäscht sinn Simone Grün (EGMJ), Schëtter Jugendhaus an de Jugendtreff Norden.

Hei de Link fir de Podcast:http://podcast.ara.lu/blog/2016/10/20/2016-10-20-jugendheiser/

11ième édition du Prix du Mérite Jeunesse

Kandidaturen vu Jugendhaiser sinn ausdrécklech gewënscht. Maacht mat a kandidéiert bis den 1.12.2016 mat Projet’en aus folgende 4 Kategorien: Engagement a Service; Abenteuer an Entdeckung; Talenter a Kompetenzen; sportlech Aktivitéiten.

Mei dozou hei am PDF merite-jeunesse an op www.merite.jeunesse.lu

Compositioun vum neie Verwaltungsrot vun der EGMJ säit 6. Oktober 2016

Folgend Memberen si fir den neie Conseil d’Administration gewielt ginn:

Madame Cathérine JEZEK vun der Générations 2000 asbl
Madame Brigitte LEY vun der Schëtter Jugendhaus asbl
Madame Thérèse MICHAELIS vun der Jugendhaus Rëmeléng asbl
Monsieur Guy ANTONY vun der Graffiti asbl
Monsieur Alain CORNELY vun der SABA asbl
Monsieur Gilles DHAMEN, Croix-Rouge luxembourgeoise
Monsieur Roger FABER vun der Inter-Actions asbl
Monsieur Jeff GANGLER vun der Uelzechtdall asbl
Monsieur Fernand SAUER vun der Jugendhaus Miersch asbl

Réckbléck EGMJ CA mat Assemblée Générale Extraordinaire vum 6. Oktober 2016

Mat engem Quorum vun 31/37 hunn d’Memberen vun der EGMJ der Statutenännerung zougestëmmt.

Den neien CA, d’Team an d’Qualitéitsbeoptragt soen de Memberen en DECKE MERCI fir hir Präsenz an den Accord.

Fannt hei ee puer Impressiounen vum Owend:

Pages