Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Réckbléck “Jugenddësch” vum 24.10.2016 iwwer d’Entwécklungen am Kader vun der Jugendgarantie

Hei e puer Impressiounen vum Jugenddësch, deem am Kader vum strukturéierten Dialog zwëschen Aarbechtsministère an Educatiounsministère, a Präsenz vun de Ministeren, mat de Jugendorganisatiounen stattfond huet.

Méi dozou fënnt een op: www.dialog.lu

NEWS vun der Porte-ouverte vun de Jugendhaiser: SAMSCHDEG, 22. Oktober 2016 & MERCIIIII

D’EGMJ zesumme mat der Graffiti asbl informéieren, dass de Mëtteg tëschend 14-15h am Programm vun Graffiti, de Jugendsendungen um Radio ARA, op 102,9 & 105,2 eng speziell Emissioun zu der Porte Ouverte dësen Samschdeg leeft.

Gäscht sinn Simone Grün (EGMJ), Schëtter Jugendhaus an de Jugendtreff Norden.

Hei de Link fir de Podcast:http://podcast.ara.lu/blog/2016/10/20/2016-10-20-jugendheiser/

11ième édition du Prix du Mérite Jeunesse

Kandidaturen vu Jugendhaiser sinn ausdrécklech gewënscht. Maacht mat a kandidéiert bis den 1.12.2016 mat Projet’en aus folgende 4 Kategorien: Engagement a Service; Abenteuer an Entdeckung; Talenter a Kompetenzen; sportlech Aktivitéiten.

Mei dozou hei am PDF merite-jeunesse an op www.merite.jeunesse.lu

Compositioun vum neie Verwaltungsrot vun der EGMJ säit 6. Oktober 2016

Folgend Memberen si fir den neie Conseil d’Administration gewielt ginn:

Madame Cathérine JEZEK vun der Générations 2000 asbl
Madame Brigitte LEY vun der Schëtter Jugendhaus asbl
Madame Thérèse MICHAELIS vun der Jugendhaus Rëmeléng asbl
Monsieur Guy ANTONY vun der Graffiti asbl
Monsieur Alain CORNELY vun der SABA asbl
Monsieur Gilles DHAMEN, Croix-Rouge luxembourgeoise
Monsieur Roger FABER vun der Inter-Actions asbl
Monsieur Jeff GANGLER vun der Uelzechtdall asbl
Monsieur Fernand SAUER vun der Jugendhaus Miersch asbl

Réckbléck EGMJ CA mat Assemblée Générale Extraordinaire vum 6. Oktober 2016

Mat engem Quorum vun 31/37 hunn d’Memberen vun der EGMJ der Statutenännerung zougestëmmt.

Den neien CA, d’Team an d’Qualitéitsbeoptragt soen de Memberen en DECKE MERCI fir hir Präsenz an den Accord.

Fannt hei ee puer Impressiounen vum Owend:

Freie Stelle bei unserer Partnerorganisation NETZ in Südtirol

Das Netzwerk der Jugendtreffs und -zentren Südtirols, der Dachverband der Offenen Jugendarbeit in Südtirol mit rund 50 Mitgliedsvereinen, sucht eine/n Geschäftsführer/in

Aufgaben:

– Geschäftsführung des Verbandes
– Akquise von Fördermitteln
– Personalleitung
– Entwicklung der Offenen Jugendarbeit
– Beratung und Unterstützung der Mitgliedsvereine
– Regionale, nationale und transnationale Netzwerkarbeit

Sie bringen mit

Formatiounsprogramm vum SNJ fir 2017

Den neie Programm vun der Formation Continue 2017 ass eraus. Hei am Attach ass ee staark kompriméierte PDF ze fannen.
Alleguerten d’Formatioune fir de Kanner- a Jugendsekteur stinn och op www.enfancejeunesse.lu. Wann dir op dësem Site  den Organisateur SNJ sélectionnéiert, fannt dir just déi fir de Jugendsekteur vum SNJ.
Op enfancejeunesse.lu hutt dir och d’Méiglechkeet, iech online unzemellen.

Stellenannonce vum Jugendhaus Bierchem

Générations 2000 a. s. b. l.

sicht fir säin Jugendhaus zu Bierchem

1 Éducateur diplômé oder gradué (m/f)
• 20 Stonnen / Woch
• à durée determinée vu Januar 2017 bis Dezember 2018

Mir erwaarden :
– En Éducateursdiplom
– Führerschäin B
– Sécheren Ëmgang mam Computer
– Flexibilitéit am Bezuch op Aarbechtszäiten
– Liichtegkeet am Ëmgang mat Jugendlechen
– Sënn fir Verantwortung an Organisatioun
– Teamfähegkeet, awer och selbstänneg schaffen kënnen

Einladung zur Jahrestagung der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention am 17. November 2016

Am 17. November 2016 findet die diesjährige Tagung der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention in Rheinland-Pfalz statt, dafür eine herzliche Einladung nach Mainz in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Pages