Articles from BEE SECURE :: Podcast

List | Trash | RSS

Postmateriellen Skeptiker oder effizienzorientéierten Performer?

Salut, hei as d´Anne vu BEE SECURE.

 Vill Leit hun et net sou mat Zuelen. Bei mir as dat och sou. Dat as net den Zuelen hier Schold, mee éischter menger Mathésschwächt. Ech kann allzait besser mat Buschstaawen jongléiren wéi mat Zuelenkombinatiounen. Am Kader vu menger Aarbescht vu BEE SECURE, haat awer lo d´Chance an engem Beraisch ze wieklen, deen béides ofdeckt. Ech hun nämlech eng jett Studien wälzen dierfen, déi sech mam Emgang vun der Bevölkerung, an eben virun allem den Jugendlechen mam Internet beschäftegt.

De richtegen Schutzbund tëscht dir an dengem Computer

Salut,

hei as d´Anne vu BEE SECURE.

Op dëser Sait gouf schon dacks doriwer geschwaat, wéi sech selwer am beschten virun sengen eegenen, also mënschlechen Schwachstellen schützt. Eise Computer huet awer eben sou vill Schwaachstellen an och mat dëse sollt e bewosst an virsechteg ëmgoen. Et as also eis Aufgab Secherheetslücken rem ze schléissen an Schuedprogrammer de Kampf unzesoen. Et geet keen Wee um techneschen Schutz laanscht.

Pages