Accueil

Bleift och doheem am grénge Beräich!

 

Suchtpreventioun an Zäite vum COVID-19

Duerch déi aktuell Situatioun huet sech den Alldag vun deene meeschte vun eis geännert. Duerch de “Social Distancing”, d’Betreie vun de Kanner, der Angscht virun enger Infektioun vun eis oder eise Léifsten an och finanziell Ängscht, si verschidde Leit an enger Situatioun vu Stress oder Angscht. Dëse Changement vun eise Routinnen huet och een Afloss op eis Gesondheet.

„Tom & Lisa“ – ein Präventionsworkshop zum Thema Alkohol

Das CePT hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte und Präventionsmaßnahmen im Setting „Schule“ realisiert. Im Rahmen der universellen Prävention zum Thema Alkohol steht den Schulen mit dem Präventionsworkshop „Tom & Lisa“ ein Angebot zur Verfügung, das diese als kontinuierliche Präventionsmaßnahme implementieren können.Nach entsprechender Vorbereitung soll der Workshop dabei selbständig von den Schulen organisiert und durchgeführt werden. Das Programm ist für 13- bis 15-jährige Schüler/-innen geeignet, d.h. für die Klassenstufen 7ème bis 5ème.

Pädagogische Mappe zum Thema Alkohol

Die pädagogische Mappe richtet sich primär an Lehrer sowie sozio-psycho-edukatives Fachpersonal an Schulen, die das Thema Alkohol mit Jugendlichen ab 16 Jahren (cycle moyen/cycle supérieur) behandeln wollen.
Die Handreichung zum Theaterstück Nach ëmmer Allc%ol (DVD in der Mappe) kann auch bei der Thematisierung von anderen pschoaktiven Substanzen zum Einsatz gebracht werden.