agriculture

Unity Foundation

Comité luxembourgeois pour l’UNICEF

Le sol vivant: conférence et science citoyenne

Journée mondiale du sol 5 décembre 2018 Le sol vivant: conférence et science citoyenne

Centre culturel « Am Duerf », 24, rue du village, Junglinster

19h00 GROW, un observatoire citoyen sur le sol et le climat
Voulez-vous mieux connaître votre sol à l’aide de capteurs et d’analyses simples et récolter en même temps des données sur les effets du changement climatique?
Alors participez à GROW growobservatory.org!

GROW Luxembourg

Lëtzebuerg as ee vun 9 Siten fir d’Missioun Klima vu GROW. Matt Hellef vun 1000 Capteuren a mobilen Technologien sollen intresséiert Bierger, Gärtner a Bauren d‘Méiglechkeet kréien Buedemparameter wéi Fiichtegkeet an Temperatur ze moossen, hir Biedem besser kennenzeléiren an déi erhuewen Daten ze deelen an ze notzen. GROW get vun 19 Partner an 9 Länner gedroen a vum europäesche Programm Horizon 2020 finanzéiert. D‘Visioun as en Citizen Science Observatoire iwwert de Buedem an d‘Klima an Europa.

Pages