Backup

Backups

Moien, hei ass de Joël vu BEE SECURE. Haut well ech mat iech iwwert een Thema schwätzen, datt ech schonn dacks erwähnt hunn, mä dat mir nach ni sou ganz erklärt haten: Backups. Dir waart vläit schonn an der Situatioun, datt dir un engem Dokument geschafft hutt, äre Computer een Problem hat an dir duerno gemierkt hutt: Är Aarbecht war net gespäichert. Dat ass iergerlech a frustrant. Nach méi iergerlech a frustrant ass et, wann all är Donnéeën op ee mol fort sinn.