children

De Panewippchen 3/2017

– Hongereg Uebstraten

– Fuerschung am ‘natur musée’: Botanik

– Dee richtege Kascht fir jiddfereen

– Spiller am Bongert

– Kniwwelkniet

– Den Nëssert

– Geschicht: Die dicke Nuss

– en Nosskuch baken

– en Nossboot bastelen

– Wat s de a kengemn anere Musée ze gesi kriss

– fir matzesangen: Uebstkanon – eng Hierschtliichtche bastelen

PS: Dëse Panewippchen ass ausnahmsweis an ecologeschem, biodegradable Plastik agepaakt wéinst dem Memoryspill

 

INTERVIEW: From Tiny Seeds to Tall Flowers – The Growth of Sunflower Montessori in Luxembourg

This is the first in a series of articles where we interview some of the professionals from our Passage Professionals Network. We wanted to know what brought them to Luxembourg, why they chose their profession, and what plans they have for the future.   From Tiny Seeds to Tall Flowers

Pages