Divers

Spiri fir Kids

Kanner entdecken hir chrëschtlech Wuerzelen .

En neie Projet vun der Ekipp d’Animation spirituelle.

Nächst Treffen: 

Dënschdes de 26. November um 17.00Auer an der Erwuessebildung wou d’Kanner  an engem Workshop d’Traditioun vum Kleesche kenne léieren.

Samschdes den 21. Dezember huele mir zu Iechternach  un der  Friddensliichtsfeier  deel. 

 

Hei e puer Impressioune vun onsem éischten Treffen.

Unhand vun der biblescher Geschicht vum verluerene Schof, hu Kanner zesummen mat hiren Elteren um Neihaischen en Dag an der Natur verbruecht.

Friddensliicht

Merci em Iechternacher Grupp, dass mir dëst Joer ons Friddensliichtsfeier bäi hinne kënnen ofhalen.

Mir hunn esou wéi déi lescht Joren erëm branchespezifesch Wanderungen, eng Veillée an duerno loosse mir den Dag bäi engem Maufel gemittlechen auskléngen.

Äere Käerzeverkaf, ass e wichtege Beitrag fir onse “Partenariat mam Niger”.

Hei Detailer:

ANOC World Beach Games Doha 2019 – Pressemitteilung – 15. Oktober 2019

Im Mixed Relay (2×2) erreicht das Team Lëtzebuerg mit Eva Daniëls und Oliver Gorges einen sehr guten 9. Platz bei 16 gestarteten Teams.

Allen Athleten waren die Anstrengungen der Individualwettbewerbe vom Vortag unter diesen extremen Bedingungen anzumerken, aber alle zeigten ungebrochenen Kampfgeist.

Weitere Informationen und Resultate finden Sie auf folgenden Webseiten:

ANOC World Beach Games Doha 2019 – Pressemitteilung – 15. Oktober 2019

Im Mixed Relay (2×2) erreicht das Team Lëtzebuerg mit Eva Daniëls und Oliver Gorges einen sehr guten 9. Platz bei 16 gestarteten Teams.

Allen Athleten waren die Anstrengungen der Individualwettbewerbe vom Vortag unter diesen extremen Bedingungen anzumerken, aber alle zeigten ungebrochenen Kampfgeist.

Weitere Informationen und Resultate finden Sie auf folgenden Webseiten:

Info-Versammlung fir de Mérite

Léif Guiden a Scouten,

Den Donneschten 21. November um 19h30 an der Géisserei invitéiere mer all Guiden a Scouten déi, sief et perséinlech oder als Chef, interesséiert sinn um Programm vum Mérite Jeunesse bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten op eng Informatiouns Versammlung. Hei kritt jiddereen Erkläerungen zum Oflaf a ka sech och direkt umellen.

All Jonken tëscht 14 an 23 Joër kann um Programm deel huelen. Weider Info fannt der op merite.jeunesse.lu .

 

Léif Gréiss,

Christopher a Romain

merite@lgs.lu

Pages