EGMJ membres

Powerpoint vun der Cellule Infrastructures ASFT vum MENJE

Fannt hei d’Powerpoint vun der Cellule Infrastructures ASFT vum Département Enfance Jeunesse um MENJE, wéi si vun den Häre WENER Luc a GANSEN Jean-Marie op der Assemblée Générale am Juni 2017 présentéiert gouf : Presentation Procédures Ententes

Aktuell Memberslëscht vun der EGMJ, Stand Juli 2017

Fannt hei déi nei an aktuell Memberslëscht vun der EGMJ, wéi si beim RCSL déposéiert gouf:

Liste membres RCSL

D’Equipe, de Verwaltungsrot an d’Qualitéitsbeoptragt soen all eise Memberen en décke Merci fir déi gutt Zesummenaarbecht!

An engems wënsche mir iech all eng schéin an erhuelsam Summervakanz!

Neie Verwaltungsrot a moderniséiert Statuten bei der EGMJ

An der AG extraordinaire vum 6. Oktober 2016 hunn déi 38 Membere vun der EGMJ déi nei Statute gestëmmt. An der Konsequenz ass, ënner anerem, en neien, op maximal 10 Posten reduzéierte Verwaltungsrot opgestallt ginn.

Réckbléck Conseil d’Administration mat Virtrag vun der UNI Lëtzebuerg vum 3.2.2016: MERCI iech allguer!

De Bureau exécutif, d’Qualitéitsbeoptragt an d’Team vun der EGMJ soen dem Prof. Dr. Helmut Willems, der Madame Anette Schumacher an allen déi dobäi waren e ganz décke MERCI! Hei e klénge visuelle Réckbléck an d’Powerpoint iwwer de Jugendbericht ppt-1