enfants

Lancement du Service de l'égalité des chances à Mamer

 

 

 

 

 

                En Dënschten haten mir d'Aweiung vum Chancëgläichheetsservice a Presenz vun der Madamm Ministesch Lydia Mutsch zu Mamer. 

Zënter 2016 entwéckele mir dëse Service zesumme mat der Gemeng.

Pages