information

Opruff vun der Agence du Bénévolat: Et ginn ASBL’e gesicht, déi Flüchtlingen eng bénévol Beschäftegungsméiglechkeet ubidde kënnen

Depuis septembre 2015, nous accueillons un nombre croissant de réfugiés au Luxembourg. Si l’élan de solidarité au niveau de la population est très louable en matière de dons matériels et de propositions pour faire du bénévolat, l’Agence du Bénévolat accueille depuis peu des réfugiés qui désirent faire du bénévolat.

Voilà pourquoi, nous nous permettons de lancer un appel à toutes les associations et fondations.

Formatioun “Animatuer spécialisé” fir jonk Leit tëschent 18 a 40 Joer

Den SNJ mëcht een Opruff fir den „Animateur spécialisé 2016“ ze maachen.

Gesicht gi jonk dynamesch Leit, di Loscht an Energie hunn fir dës Formatioun(en) ze maachen am Hibléck fir spéider Jugendgruppen an den Zentren kënnen ze encadréieren.

https://www.facebook.com/Base-Nautique-Lultzhausen-183166701764489/

Begleitblatt_v2_11.2015_vv

BEE CREATIVE!

Moien, hei ass de Joël vu BEE SECURE. Haut schwätzen ech ausnahmsweis mol net iwwert Problemer, déi een mat Computern, Smartphones oder dem Internet kann hunn. Haut geet et nämlech iwwert d’Méiglechkeet, selwer kreativ mat Technik ëmzegoen.

BEE SECURE huet nämlech säit e puer Deeg offiziell eng Schwesterinitative. Déi nennt sech BEE CREATIVE an huet zum Ziel, Jonker zu Lëtzebuerg op eng spilleresch Aart a Weis bäizebréngen, mat Technik ëmzegoen.

Besinnlichkeit geht auch anders

Ausgefallene Weihnachtsmärkte liegen voll im Trend

Adventszeit ist Weihnachtsmarktzeit. Auch in Luxemburg Stadt und Esch-sur-Alzette öffneten am vergangenen Freitag Glühweinstände, Wurstbuden und Co. ihre Türen. Doch Weihnachtsmärkte gehen auch anders! Wir stellen dir hier eine kleine Auswahl von Adventsmärkten fernab der Tradition vor.

Es muss nicht immer ein traditioneller Weihnachtsmarkt sein

Science4Refugees

This new section of the EURAXESS – Researchers in Motion portal matches talented refugees and asylum seekers who have a scientific background with positions in universities and research institutions that are ‘refugee-welcoming organisations’ and that have suitable positions available, including internships and part-time and full-time jobs. From the portal, researchers wishing to pursue their research […]

Training programme for students in Japan

Vulcanus in Japan  consists of industrial placements for EU students. Students from Luxembourg are specialy encouraged to apply. The chosen students follow: a one-week seminar on Japan, a four-month intensive Japanese language course, and then an eight-month traineeship in a Japanese company. The European students are awarded a grant (Yen 1.900.000) to cover the cost […]

Pages