internet

« Apprivoiser les écrans et grandir » : à chaque âge sa juste consommation d’écran

Le 5 octobre 2018, à l’occasion de son 50e anniversaire, le Service Audio phonologique du Luxembourg, en collaboration avec le Ministère de la Santé, a lancé une nouvelle campagne intitulée « Apprivoiser les écrans et grandir ».

"Apprivoiser les écrans et grandir": eine angemessene Bildschirmnutzung für jedes Alter

Am 5. Oktober 2018, zum Anlass seines 50. Geburtstags, lanciert der Service Audiophonologique du Luxembourg in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium eine neue Kampagne unter dem Titel  "Bildschirmmedien beherrschen und aufwachsen".

10 € / m² wéi geet dat?

D’PIRATEN fuerderen 10 € / m² fir lokative Wunnraum, do kann een sech d‘Fro natierlech stellen, wéi geet dat?

 

TV Spot:

Als éischt ass et wichteg ze wëssen, wat de Quadratmeter an der Konstruktioun iwwerhaapt kascht. All eis Zuele berouen op den Zuelen vum „Observatoire de l‘Habitat“ an den Estimatiounen vun 3 Baufirmaen fir Haiser. Fir Appartementer kéint een unhuelen, datt d‘Präisser an der Moyenne 11 Prozent méi niddreg leien (op den Total gekuckt).

Pages