internet

Streckeradaren zu Lëtzebuerg!

Kuerz virun de Feierdeeg hunn d’Piraten dem Här Bausch, dee jo Minister fir Mobilitéit souwéi Banne Sécherheet ass, eng parlamentaresch Fro zu sengem Plang vum Opriichte vu sougenannte Streckeradaren (radars-tronçon) gestallt. Bei deene Radare gëtt all Autofuerer systematesch vum éischte Radar erfaasst an nom Passéiere vun engem zweete Radar gëtt eng Moyenne gerechent fir ze gesinn, op den Autofuerer sech op deem Streckenofschnëtt un d’Vitesse gehalen huet.

Eng parlamentaresch Fro zum Equipement vun der Police

D’Piraten hunn dem Här Bausch, Minister fir Mobilitéit souwéi Banne Sécherheet, eng parlamentaresch Fro zum Equipement vun de Policeautoen mat Xenonluuchten gestallt.

Ee Minister muss engem Deputéierten op eng parlamentaresch Fro äntweren. De Minister huet dann ee Mount Zäit fir drop ze äntweren.

Hei den Text zu der Fro:

“Här President,

Next Digital Privacy Salon 16/01/19: Privacy Resolution Time!

Resolved to protect your privacy more in 2019?

Got new devices for Xmas and want to make sure they are only sharing what YOU want them to?

Come to the first Salon of the year, we’ve got you covered!

We’ll give practical tips and advice and install some tools so you leave the Salon well on the way to keeping (at least one of) your resolutions!

UN Migratiounspakt

Ried vum Marc Goergen zum UN Migratiounspakt:

Dir Damen, dir Hären,

 

Diskussioun wou mir haut feieren,
ass mat déi wichtegst wou ee kann hei am Haus féieren,
well et geet net em Objets, Bauprojets, Zuelen,
mee em Mënschen.

Hannert all Migrant,
steescht Leed, Angscht an een Drama.

Keen verléisst säin Doheem,
seng Famill a Kollegen,
ouni ee kräftege Grond.

 

Opdeelung vun de Kommissiounen

Hei den Detail vum Kompromess mat déi Lénk: 

Sven CLEMENT:

Commission des Finances et du Budget

Commission du contrôle de l’exécution budgétaire

Commission de l’Economie et de la Protection des consommateurs

Commission de la Digitalisation, des Médias, des Communications et de l’Espace

Commission des Comptes

Commission du Règlement

Commission de la vérification des pouvoirs

Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (als Observateur)

Jugendliche und soziale Netzwerke: eine kontrastreiche Beziehung

Sind soziale Netzwerke gut für die psychische Gesundheit von Kindern? Diese Frage stellen sich Eltern und sozialpädagogische Fachkräfte immer wieder. Der Verein Common Sense unternimmt den Versuch einer Antwort mit der Veröffentlichung der Resultate aus einer tiefgreifenden Untersuchung der komplexen Beziehungen zwischen Jugendlichen und sozialen Netzwerken in den USA. Die Resultate sind vielschichtig.

Adolescents et réseaux sociaux : une relation contrastée

Les réseaux sociaux sont-ils bons pour la santé mentale des enfants ? C’est une question que parents et éducateurs se posent régulièrement. L’association Common Sense tente d’y répondre en publiant le résultat d’une enquête approfondie sur les relations complexes entre les adolescents et les réseaux sociaux aux Etats-Unis. Le résultat est nuancé.

Back By Popular Demand! Next Privacy Salon 14/11/18

People have been asking us when there would be a new Privacy Salon and finally the wait is over… details to follow but save the day

Digital Privacy Salons are skill & knowledge sharing sessions which aim to teach people the basic ways of protecting themselves and their data from intrusive surveillance and unwanted/unwitting  information gathering.

Pages