newspaper

Screaming Fields 2011 'Däi Lycée rockt!'

Ab dem 28ten Februar start déi zweet Editioun vun Screaming Fields , organiséiert vun der Rockhal. Den Up2Date huet et sech net huelen gelooss zesumme mam LTAM Schülerradio een Interview mam Här Toth, General Manager vun der Rockhal, ze maachen. D’Konzept vun Screaming Fields besteet doranner, nei jonk Nowuess-Gruppen kennenzeléiren, ze entdecken. Eventuell kënnen di eenzel Gruppen, duerch Kollegen, nei Fans kréien, wat hir Motivatioun natierlech steigert. Lescht Joer haten sech eng 30 Gruppen aus 19 Lycéeën ageschriwwen a 15 Gruppen waren beim Festival dobäi.

Screaming Fields 2011 'Däi Lycée rockt!'

Ab dem 28ten Februar start déi zweet Editioun vun Screaming Fields , organiséiert vun der Rockhal. Den Up2Date huet et sech net huelen gelooss zesumme mam LTAM Schülerradio een Interview mam Här Toth, General Manager vun der Rockhal, ze maachen. D’Konzept vun Screaming Fields besteet doranner, nei jonk Nowuess-Gruppen kennenzeléiren, ze entdecken. Eventuell kënnen di eenzel Gruppen, duerch Kollegen, nei Fans kréien, wat hir Motivatioun natierlech steigert. Lescht Joer haten sech eng 30 Gruppen aus 19 Lycéeën ageschriwwen a 15 Gruppen waren beim Festival dobäi.

Screaming Fields 2011 'Däi Lycée rockt!'

Ab dem 28ten Februar start déi zweet Editioun vun Screaming Fields , organiséiert vun der Rockhal. Den Up2Date huet et sech net huelen gelooss zesumme mam LTAM Schülerradio een Interview mam Här Toth, General Manager vun der Rockhal, ze maachen. D’Konzept vun Screaming Fields besteet doranner, nei jonk Nowuess-Gruppen kennenzeléiren, ze entdecken. Eventuell kënnen di eenzel Gruppen, duerch Kollegen, nei Fans kréien, wat hir Motivatioun natierlech steigert. Lescht Joer haten sech eng 30 Gruppen aus 19 Lycéeën ageschriwwen a 15 Gruppen waren beim Festival dobäi.

Exposition au LTAM de Jacqueline Rieff et d’Audrey Poivreau (T2AR2) en collaboration avec Cooperations art Wiltz

Au mois de juillet, les deux élèves Jacqueline Rieff et Audrey Poivreau (encadrées par leur professeur M. Erny KONSBRÜCK) ont exposé dans le préau du LTAM de très lumineux tableaux réalisés dans le cadre de leur stage en entreprise. Nos deux élèves avaient choisi de faire leur stage à Wiltz, chez Cooperations art (Kunstwerkstatt für Personen mit Behinderung). Ensemble avec les artistes handicapés, Jacqueline et Audrey avaient choisi d’illustrer deux thèmes, à savoir la musique et le football.

Exposition au LTAM de Jacqueline Rieff et d’Audrey Poivreau (T2AR2) en collaboration avec Cooperations art Wiltz

Au mois de juillet, les deux élèves Jacqueline Rieff et Audrey Poivreau (encadrées par leur professeur M. Erny KONSBRÜCK) ont exposé dans le préau du LTAM de très lumineux tableaux réalisés dans le cadre de leur stage en entreprise. Nos deux élèves avaient choisi de faire leur stage à Wiltz, chez Cooperations art (Kunstwerkstatt für Personen mit Behinderung). Ensemble avec les artistes handicapés, Jacqueline et Audrey avaient choisi d’illustrer deux thèmes, à savoir la musique et le football.

Exposition au LTAM de Jacqueline Rieff et d’Audrey Poivreau (T2AR2) en collaboration avec Cooperations art Wiltz

Au mois de juillet, les deux élèves Jacqueline Rieff et Audrey Poivreau (encadrées par leur professeur M. Erny KONSBRÜCK) ont exposé dans le préau du LTAM de très lumineux tableaux réalisés dans le cadre de leur stage en entreprise. Nos deux élèves avaient choisi de faire leur stage à Wiltz, chez Cooperations art (Kunstwerkstatt für Personen mit Behinderung). Ensemble avec les artistes handicapés, Jacqueline et Audrey avaient choisi d’illustrer deux thèmes, à savoir la musique et le football.

Pages