nuitdusport

Schengen

A partir de 16.00Um Baggerweier Zu Remerschen
Bei schlechtem Wierder am
Hall Sportif Remerschen
L-5411 Remerschen

 

  Beachvolley Tournéier fir Veräiner aus der Geméng   Beachvolley Match mat lokale Politiker   Ruderen um Weier            Fussball Atelier um Terrain   Tennis   Parkour Turnen   Basket Ball   Trampolin

 

Apportez chaussures et vêtements adaptés.

Petange

15.00 - 22.00SPORTSHAL RODANGE Rue Jos Moscardo
L-4840 Rodange


INDOOR/OUTDOOR
18.00 – 22.00                       Spannend Sportsatelieren an Demonstratiounen (Freestyle Football mam Paco, Zumba, Self-Defense, Majoretten, Basketball, Dëschtennis, Squash asw....)   Tauchen an der PiKo Schwämm (gratis Navette)  

Grouss Football Freestyle Show mam Paco, professionellen Foot Freestyler an Weltrekordhalter am Jongléieren (148 mol an enger Minutt)

Echternach

17.00 - 24.00Jugendherberg Iechternach a ronderëm
Chemin vers Rodenhof
L-6487 Echternach
(um Iechternacher Séi)
INDOOR Sportshal vun der Jugendherberg 17.00 – 18.00 Judo (Judo Club Echternach) 18.00 – 19.00 Tennis (Tennis Club Echternach) 19.00 – 20.00 Zumba (Jeunes Mamans Echternach) 20.00 – 21.00 Dëschtennis (DT Echternach) 21.00 – 22.00 Fussball (Daring Club Echternach) Kletterwand an der Jugendherberg

17.00 – 22.00

Frisange

18.00 - 22.00Aspelt Centre Polyvalent
Schoulstrooss
Aspelt
INDOOR 18.00 – 22.00      Tennis de Table sous blacklight (Dëschtennis Fréiseng & Dëschtennis Helleng) 18.00 – 19.00 Danse assise pour seniors ( Chorale Ste Cécile Aspelt) 19.00 – 20.00 Yoga 1 (Commission sportive et culturelle) 19.00 – 19.45 Zumba Fitness – séance 1
(Commission sportive et culturelle, Commission à l'égalité des chances) 20.00 – 21.00 Danse assise pour seniors (Chorale Ste Cécile Aspelt) 20.15 – 20.45

Bissen

18.00 - 24.00Autour de l'Ancien Hall des Sports

2, Chemin de Bousberg
L-7763 Bissen

 

OUTDOOR 18.00 – 24.00 Slackline (Jugendhaus Bissen) 18.00 – 24.00 Beachvolleyball (Volleyballsclub Bissen) 18.00 – 21.00 ; 23.00 – 24.00       

Bossaball (Volleyballsclub Bissen)

18.00 – 24.00 Juicepong (Dëschtennis Bissen) 18.00 – 24.00 Headis (Dëschtennis Bissen) 18.00 – 24.00

Torwandschießen (FC Atert Jugend)

18.00 – 22.30

Bubble Footbal (LASEP Bissen)

Hesperange

17.00 - 24.00CENTRE SPORTIF HOLLESCHBIERG L- 5812 Hesperange
INDOOR 17.30 – 20.00 Minikidsspiller (fir Kanner -8 Joer) 17.30 – 20.30 Karate/KUDO (Kampfsport fir di Jonk ab 12 Joer) 17.30 – 20.30 Tchoukball (Spaass fir Elteren a Kanner) 17.30 – 20.30 Airtramp (Spass fir Grouss a Kleng) 17.30 – 20.30 Klammen (Spaass fir Grouss a Kleng) 17.30 – 20.30    Fiederball (Spaass fir Grouss a Kleng) 21.00 – 24.00 Völkerball Turnéier (Inscriptiounen: Team vu 6 Leit +12 Joer) OUTDOOR (Annulé en cas de mauvais temps)

Pages