outdoor

Bealtaine 2016

No zwee Joer Waarden as et am Mee erem sou wäit; déi 7. Editioun vum internationale Keltefestival Bealtaine, mat nach méi Animatioun fir Kanner an Famillien. Fir dese Bealtaine Festival hunn mir eng grouss Aennerung wat den Horaire Samstes betrefft. De Festival dauert Samstes vun 11h00 – 22h00. Kommt laanscht a verbrengt en spannenden Dag an der Welt vun de Kelten. D’Infoen fir d’Visiteuren fann der op www.bealtaine.lu

Horairen:

Samstes 14.5.2016: 11h00 – 22h00 / Sonndes 15.5.2016: 11h00 – 19h00

Schecküberreichungen beim Lions Club Al Lëtzebuerg

Auf Vorschlag der Sozialkommission unter der Leitung von Dr. Henri Diederich fanden vor kurzem 3 Schecküberreichungen von insgesamt 7.500 € statt, die Präsident Nico Bley und Schatzmeister Jos Altmann in Rahmen einer Feierstunde und im Beisein zahlreicher Clubmitglieder vornehmen konnten.

Sprangprëssessioun

Péngschtdënschdeg den 17.Mee2016 zu Iechternach

Treffpunkt: 11.00 Auer am Abteihaff

Mir sichen Musikanten déi bereet si bäi der Guide/Scoutsmusek matzesplillen. All Instrument as wëllkomm.

No der Sprangprëssessioun gëtt am Haff vum Schleeschen (rue Maximilien) gegrillt, dofir mellt iech per mail michele.hilger@lgs.lu un .

Foyer soutient l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt

Marc Lauer, CEO et Gilbert Wolter, Directeur Commercial du Groupe Foyer ont eu le plaisir de remettre un chèque de 5.000 EUR à Monsieur Roy Grotz, président de l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt.

Cette organisation non gouvernementale œuvre depuis 25 ans pour une amélioration des conditions de vie au Niger, en Bolivie ou encore au Sénégal. Les activités qu’elle mène en collaboration avec des associations et ONG locales se concentrent autour de projets d’éducation, de formation et d’insertion socioprofessionnelle dans les milieux les plus défavorisés.

Pages