Slider

CNEL meets Minister Meisch

Den 11. Mee 2016 huet eng Entrevue tëschent der CNEL, der Jugendkonferenz (CGJL) an dem Educatiounsminister Claude Meisch stattfonnt! Als Erennerung, seit Mëtt 2014 huet d’Jugendkonferenz (CGJL) den Optrag vum Ministär kritt, sech ëm d’Begleedung vun der CNEL ze këmmeren. Dofir ass een éischte Bilan iwwert dës Zesummenaarbecht tëschent CNEL a CGJL gemaach ginn, awer och eng Bestandsopnam zum Funktionnement vun de Schülercomitéë landeswäit. Ausserdeem goufe Verbesserungsvirschléi fir d’Aarbecht…

Continue reading

Weekend CNEL 2016

Den 23. a 24. Abrëll hat d’CNEL hiren éischten Aarbechtsweekend. D’Themen déi während dësem Weekend opgeschafft goufe waren : 1) De Reglement Interne vun der CNEL, 2) eng besser Kommunikatioun tëschent Schülercomitéen an der CNEL a 3) Prioritéite vun der CNEL 2016/17. Am ganze waren 20 Lycéeë vertrueden: AL, ALR, E2C, EPSA, LAM, LBV, LCD,…

Continue reading

Europäische Solidarität statt nationalstaatlichem Egoismus

Das europäische Projekt kann nicht ohne Solidarität und Respekt von demokratischen und humanen Werte überleben. Die Jungsozialisten Luxemburgs stellen allerdings mit Erschrecken fest, dass diese fundamentalen Werte immer mehr mit Füßen getreten werden.

Plus de créativité dans les comités d’élèves et la CNEL – un défi commun!

Le 30 octobre et le 12 décembre 2015 la CNEL a organisé deux journées de formations intitulées « formation pour plus de créativité dans les comités d’élèves/CNEL ». En effet, sachant que l’encadrement et le besoin des comités d’élèves est un sujet complexe, qui touche un grand nombre de domaine et de…

Continue reading

Pages