snj

Mir siche Freelance!

Du weess wéi een e Montage vun engem Film meescht oder wéi ee Biller manipuléiert a verännert? Dann ass de Centre Esebuer "the place to be" fir dech!!

Fir zu Esebuer kënnen als Freelance ze schaffen, brauchs de net wéi an deenen aneren Zënteren eng Formatioun mat ze maachen, allerdéngs wär et vu Virdeel wann s de scho mat Kanner geschafft häss!

Weider Info'en, fënns de hei!

Education au développement durable pour enfants et jeunes

Programme: SVGSVNOrganisation d’accueil: Centre SNJ Hollenfels – Centre sur le développement durableLieu de la mission: HollenfelsDurée du projet (DON'T USE): 01 sept. 2016 - 31 août 2017Durée de la mission: à négocier avec le responsableFin (DON'T USE): à négocier avec le responsableDurée (texte): à négocier avec le responsable

 

Personne de contact: 

Education au développement durable pour enfants et jeunes

Programme: SCEAssociation d'accueil: Centre SNJ Hollenfels – Centre sur le développement durableLieu: HollenfelsDurée du projet: 01 sept. 2016 - 31 août 2017Début (commentaires): à négocier avec le responsableFin (commentaires): à négocier avec le responsableDurée (texte): à négocier avec le responsable

 

 

Informations supplémentaires: 

SICONA - Fauna und Flora in Luxemburgs Südwesten schützen

Programme: SVGOrganisation d’accueil: SICONA-Ouest, OlmLieu de la mission: OlmDurée du projet (DON'T USE): 01 sept. 2016 - 31 août 2017Durée de la mission: Start: September oder Oktober 2015Durée (texte): in Absprache mit der Einsatzstelle

Personne de contact: 

Zusätzliche Infos:

5 Tage/ Woche, Mo-Fr, in Ausnahmefällen, je nach Aktivität, auch Sa o. So

Profil du volontaire: 

Kriterien:

SICONA - Fauna und Flora in Luxemburgs Südwesten schützen

Programme: SCEAssociation d'accueil: SICONA-Ouest, OlmLieu: OlmDurée du projet: 01 sept. 2016 - 31 août 2017Début (commentaires): Start: September oder Oktober 2015Durée (texte): in Absprache mit der Einsatzstelle

Informations supplémentaires: 

Zusätzliche Infos:

5 Tage/ Woche, Mo-Fr, in Ausnahmefällen, je nach Aktivität, auch Sa o. So

Critères: 

Kriterien:

Geocaching for nature

Programme: SVNOrganisation d’accueil: Natur&ëmwelt a.s.b.l.Lieu de la mission: KockelscheuerDurée de la mission: Février 2018Durée (texte): à convenir

Geocaching ist in den letzten Jahren ein weitverbreitetes Hobby geworden. Schlecht platzierte Caches in sensiblen Zonen können eine Reihe von Problemen nach sich ziehen. Wir möchten die Schatzsuche im Einklang mit der Natur fördern und sogar als Kommunikationsmittel für den Naturschutz einsetzen.

Personne de contact: 

www.naturemwelt.lu

Geocaching for nature

Programme: SVCiAssociation d'accueil: Natur&ëmwelt a.s.b.l.Lieu: KockelscheuerDébut (commentaires):  à convenirDurée (texte): à convenir

Geocaching ist in den letzten Jahren ein weitverbreitetes Hobby geworden. Schlecht platzierte Caches in sensiblen Zonen können eine Reihe von Problemen nach sich ziehen. Wir möchten die Schatzsuche im Einklang mit der Natur fördern und sogar als Kommunikationsmittel für den Naturschutz einsetzen.

Informations supplémentaires: 

www.naturemwelt.lu

Pages