Workshops

Luxembourg Transition Magazine Ö! March 2019

Luxembourg Transition Magazine Ö! March 2019

We hope you’ll enjoy the 40th edition of the Luxembourg Transition Magazine ö!

Nous espérons que vous aller apprécier cette 40éme édition du magazine de la Transition ö!

Le sol vivant: conférence et science citoyenne

Journée mondiale du sol 5 décembre 2018 Le sol vivant: conférence et science citoyenne

Centre culturel « Am Duerf », 24, rue du village, Junglinster

19h00 GROW, un observatoire citoyen sur le sol et le climat
Voulez-vous mieux connaître votre sol à l’aide de capteurs et d’analyses simples et récolter en même temps des données sur les effets du changement climatique?
Alors participez à GROW growobservatory.org!

Luxemburg zukunftsfähig machen? Votum Klima bemängelt die Klima-Ambitionen mancher Parteien!

Luxemburg, 9. Oktober 2018 – Votum Klima hat die Parteiprogramme im Licht ihrer 15 Wahlforderungen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit analysiert (1). Die Plattform, welche 24 luxemburgische Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Entwicklung, Energie, Finanzen und Soziales vereint (2), appelliert weiterhin an alle politischen Parteien sowie an die künftige Regierung Luxemburgs, sich konsequent den Herausforderungen des Klimaschutzes zu stellen.

GROW Luxembourg

Lëtzebuerg as ee vun 9 Siten fir d’Missioun Klima vu GROW. Matt Hellef vun 1000 Capteuren a mobilen Technologien sollen intresséiert Bierger, Gärtner a Bauren d‘Méiglechkeet kréien Buedemparameter wéi Fiichtegkeet an Temperatur ze moossen, hir Biedem besser kennenzeléiren an déi erhuewen Daten ze deelen an ze notzen. GROW get vun 19 Partner an 9 Länner gedroen a vum europäesche Programm Horizon 2020 finanzéiert. D‘Visioun as en Citizen Science Observatoire iwwert de Buedem an d‘Klima an Europa.

Pages